ครม.เคาะพรบ.ดิจิทัลไอดี

  • วันที่ 12 ก.ย. 2561 เวลา 09:24 น.

ครม.เคาะพรบ.ดิจิทัลไอดี

ครม.ผ่านร่าง พ.ร.บ.ดิจิทัลไอดี ด้าน ธปท.ไฟเขียวธนาคารพาณิชย์ให้ลูกค้าแสดงตัวตนทางดิจิทัลได้

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. ... (ร่าง พ.ร.บ.ดิจิทัลไอดี) แล้ว โดยมีสาระสำคัญคือกำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อกำกับดูแลโครงข่าย เพื่อให้กระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และผู้ใช้บริการซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ อำนาจการกำกับดูแลของ คณะกรรมการแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ระบบยืนยันตัวตนทางดิจิทัล  ระบบทำการแทน (Proxy Server) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังมีอำนาจกำหนดมาตรฐานในการส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานในโครงข่ายฯ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมให้ส่งข้อมูลในโครงข่าย

นอกจากบทบัญญัติในเชิงการกำกับดูแลแล้ว ร่าง พ.ร.บ.ดิจิทัลไอดี ยังกำหนดกรอบขั้นตอนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลไว้อย่างยืดหยุ่น เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังเปิดให้หน่วยงานของรัฐเข้าสู่ระบบได้ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อเข้า Platform โดยตรง หรือผ่านการใช้บริการ Proxy Server หากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะให้บริการ Platform ก็สามารถกระทำได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ออกโดยพระราชกฤษฎีกา

ด้านธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกประกาศอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ให้บริการยืนยันตัวตนลูกค้า หรือการให้ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล เพื่อสนับสนุนโครงการการพิสูจน์และยืนตัวตนทางดิจิทัล (National Digital ID : NDID) ซึ่งเป็นระบบกลางในการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศ โดยมีเงื่อนไขห้ามธนาคารบังคับลูกค้า ต้องระบุวัตถุประสงค์ ขอบเขตการนำข้อมูลไปใช้อย่างชัดเจน และเจาะจง และแจ้งให้ทราบถึงสิทธิของลูกค้า

ธนาคารต้องมีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังให้ระบบมีความมั่นคงปลอดภัย ติดตามว่าพันธมิตรทางธุรกิจของแบงก์รักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าดีหรือไม่

ข่าวอื่นๆ