ครม.ไฟเขียว แจกบัตรคนจน

  • วันที่ 30 ส.ค. 2560 เวลา 08:04 น.

ครม.ไฟเขียว แจกบัตรคนจน

ครม.อนุมัติมาตรการช่วยผู้มีรายได้น้อย 11.67 ล้านคน ใช้งบ 41,940 ล้าน เติมใส่บัตร

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 29 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้อนุมัติโครงการประชารัฐสวัสดิการการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งมีผู้ผ่านตรวจคุณสมบัติได้รับสิทธิ 11.67 ล้านคน ให้วงเงินในบัตรเพื่อใช้ชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน หรือร้านค้าที่กำหนดเป็นเงินเริ่มต้น 41,940 ล้านบาท

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการแล้ววงเงิน ดังกล่าวจะลดลงตามยอดที่ใช้จ่าย เมื่อถึงรอบวันที่ 1 ของทุกเดือน วงเงินจะถูกปรับเป็นค่าเริ่มต้นของวงเงินแต่ละสวัสดิการเสมอ ซึ่งวงเงินคงเหลือของเดือนที่ผ่านมา จะไม่สะสมในเดือนถัดไป และถอนเป็นเงินสดไม่ได้

น.ส.สุทธิรัตน์ กล่าวว่า การให้สวัสดิการนี้จะแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน คือ ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อการเกษตรจากร้านค้าประชารัฐ และร้าน อื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยรัฐบาลจะให้เงินในบัตรไปซื้อสินค้า

ทั้งนี้ แยกเป็นกลุ่มรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาท/ปี จะได้เงินไปซื้อของใช้เดือนละ 300 บาท คนที่มีรายได้ตั้งแต่ 3 หมื่นบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท ได้รับเงินเดือนละ 200 บาท และได้วงเงินสำหรับเป็นส่วนลดค่าซื้อ ก๊าซหุงต้มคนละ 45 บาท/3 เดือนครั้ง

สำหรับส่วนที่ 2 จะช่วยลดค่า ใช้จ่ายการเดินทาง ได้แก่ รถเมล์ รถไฟฟ้า รถโดยสารของบริษัท ขนส่ง (บขส.) และรถไฟ โดยค่ารถเมล์ รถไฟฟ้า จะได้รับวงเงินเดือนละ 500 บาท  ค่ารถ บขส. เดือนละ 500 บาท และค่ารถไฟเดือนละ 500 บาท โดยแต่ละส่วนจะแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ไม่นำมารวมกัน

อย่างไรก็ตาม จะเริ่มแจกจ่ายบัตรได้ในวันที่ 21 ก.ย.เป็นต้นไป เพื่อให้ทันกับที่ประชาชนจะใช้บัตรได้ในวันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป โดยสามารถขอรับบัตรได้ ณ จุดที่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย

ข่าวอื่นๆ