รัฐบาลสั่งคลังแก้กฎหมาย "ต้านสินบน"

  • วันที่ 20 ส.ค. 2560 เวลา 08:03 น.

รัฐบาลสั่งคลังแก้กฎหมาย "ต้านสินบน"

รัฐบาลสั่งคลังแก้กฎหมาย เพิ่มมาตรการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ แจกคู่มือข้าราชการภาคธุรกิจ ลดปัญหาคอร์รัปชั่น

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้กระทรวงการคลังร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการแก้ไขกฎหมายหรือมาตรการเพิ่มเติมเรื่องการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้ไทยสามารถแก้ไขปัญหาได้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

สำหรับกฎหมายและมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น กรณีกระทรวงการคลัง ต้องพิจารณาแก้ไขการกำหนดห้ามมิให้ค่าใช้จ่ายที่เป็นสินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นรายจ่ายที่สามารถนำมาคำนวณกำไรสิทธิ (Tax Non-Deductibility) ได้ หรือการกำหนดฐานความผิดที่ชัดเจนสำหรับบริษัทที่ไม่มีมาตรการกำกับดูแลด้านการบัญชีและการบันทึกข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี และการตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้มีรายการไม่ลงบัญชี การบันทึกรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่มีอยู่จริง การใช้เอกสารปลอมเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐหรือเพื่อปกปิดการให้สินบนดังกล่าว รวมถึงมาตรการลดโทษให้แก่ผู้ให้สินบนที่รับสารภาพว่ากระทำความผิด

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้รายงานให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบถึงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงการจัดทำคู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศขึ้นมา ซึ่ง ครม.ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำคู่มือไปเผยแพร่ในกลุ่มเป้าหมาย เพื่อดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

ขณะเดียวกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงาน ป.ป.ช. จะจัดงานเพื่อประกาศเจตนารมณ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐในปี 2560 นี้ เพื่อให้หน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบทั้งกฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. รวมถึงร่วมกันแสดงจุดยืนในการต่อต้านให้สินบนเจ้าหน้าที่แสดงถึงความตั้งใจของประเทศที่จะส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีความโปร่งใส สามารถแข่งขันได้ไม่ต้องพึ่งการคอร์รัปชั่น และเป็นที่เชื่อถือของนานาชาติ

สำหรับคู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศและเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ช.จัดทำขึ้นตามมาตรา 123/5  แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 โดยมีหลักการพื้นฐานในการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 123/5 เช่น การป้องกันการให้สินบนต้องเป็นนโยบายสำคัญจากระดับบริหารสูงสุด นิติบุคคลต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น

ข่าวอื่นๆ