สรรพากรแก้พรบ.รีดภาษีอี-เพย์เมนต์

  • วันที่ 02 ส.ค. 2560 เวลา 08:26 น.

สรรพากรแก้พรบ.รีดภาษีอี-เพย์เมนต์

สรรพากรทำคลอด กฎหมายรองรับเก็บภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์

แหล่งข่าวจากกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ในช่วงวันที่ 1-15 ส.ค.นี้ เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการพื้นฐานระบบการ ชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (อี-เพย์เมนต์) ของรัฐบาล และเตรียมนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป

ด้านสาระสำคัญของกฎหมายเพื่อปรับปรุงประมวลรัษฎากรให้รองรับจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับระบบภาษีอากร และเพิ่มระบบทางเลือกในการหักนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

นอกจากนั้น ยังเพิ่มช่องทาง การชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์และ สามารถออกคำสั่งและเข้าถึง ข้อมูลของผู้เสียภาษีที่ถูกเก็บในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การเก็บภาษีครบถ้วนถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า โครงการอี-เพย์เมนต์จะเกี่ยวข้องกับการเก็บภาษี เพราะต่อไปการจ่ายชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกรายการข้อมูลจะถูกส่งไปที่กรมสรรพากร ทำให้การเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการรั่วไหลลดลง เลี่ยงภาษีได้ยากมากขึ้น และเมื่อระบบสรรพากรสมบูรณ์ จะทำให้เก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นกว่า 1 แสนล้านบาท โดยที่ไม่ต้องเพิ่มอัตราภาษี

ข่าวอื่นๆ