เปิดรายการทรัพย์สินยึด-อายัดไม่ได้ตามกฎหมายใหม่

  • วันที่ 11 ก.ค. 2560 เวลา 21:47 น.

เปิดรายการทรัพย์สินยึด-อายัดไม่ได้ตามกฎหมายใหม่

กรมบังคับคดีเผยรายการทรัพย์สินที่ไม่สามารถยึดหรืออายัดได้ตาม พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

กรมบังคับคดีได้เผยแพร่อินโฟกราฟิกเรื่อง ทรัพย์สินที่ไม่สามารถยึด หรือ ายัดได้ ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่30) พ.ศ.2560 โดยมีเนื้อหาดังนี้

 

ข่าวอื่นๆ