คลังเร่งกบช.สร้างเงินบำนาญแรงงานรายได้น้อย

  • วันที่ 12 มิ.ย. 2560 เวลา 07:28 น.
  • | เปิดอ่าน 3,174
Share on Google+
LINE it!

คลังเร่งกบช.สร้างเงินบำนาญแรงงานรายได้น้อย

คลังเดินหน้าคลอด พ.ร.บ.กบช.สร้างเงินบำนาญให้กับแรงงานรายได้น้อยรับวัยเกษียณ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ (ร่าง พ.ร.บ.กบช.) อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งคลังได้เปิดรับฟังความเห็นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่ หลังจากนี้คาดว่าอีกไม่นานร่าง พ.ร.บ.กบช.จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และออกมาใช้เป็นกฎหมายต่อไป

สำหรับวัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้ เพื่อให้แรงงานในระบบ ประกอบด้วย ลูกจ้างเอกชน ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ได้มีการออมเพื่อการเกษียณเพิ่มเติม และมีรายได้หลังเกษียณที่เพียงพอในการดํารงชีพไม่น้อยกว่า 50% ของรายได้ก่อนเกษียณ

อย่างไรก็ตาม แรงงานที่เข้า กบช. ต้องเป็นแรงงานที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 60 ปี กําหนดให้กิจการขนาดใหญ่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องตั้งกองทุน กบช. ตั้งแต่ปีที่ 1 กิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปเข้าระบบ กบช. ในปีที่ 4 และกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปเข้าระบบ กบช. ในปีที่ 6

ทั้งนี้ การส่งเงินเข้า กบช. ลูกจ้างส่งเงินสะสมและนายจ้างส่งเงินสมทบแต่ละฝ่ายในอัตรา 3% ของค่าจ้าง สูงสุดไม่เกิน 1,800 บาท/เดือน โดยกําหนดเพดานค่าจ้างไม่เกิน 6 หมื่นบาท/เดือน และทยอยปรับเพิ่มอัตราเงินสะสมและเงินสมทบเป็น 5% 7% และ 10% ภายใน 10 ปี กรณีลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างน้อยกว่า 1 หมื่นบาท/เดือน ไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุน ให้นายจ้างส่งเงินในส่วนของนายจ้างฝ่ายเดียว

Share on Google+
LINE it!