คาดปี57ขาดดุลงบประมาณพุ่ง3.5แสนล้าน

  • วันที่ 28 ส.ค. 2556 เวลา 18:47 น.

คาดปี57ขาดดุลงบประมาณพุ่ง3.5แสนล้าน

ทีดีอาร์ไอเปิดรายงานชี้งบ57 ขาดดุลพุ่ง 3.5 แสนล้าน สูงกว่ารัฐคาดการณ์ 1.02 แสนล้าน เซ่นนโยบายปรับภาษีนิติบุคคล-รถยนต์คันแรก

ที่รัฐสภา คณะอนุกรรมการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติในคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา จัดเสวนาเรื่อง “วิพากษ์งบประมาณ 2557” โดยมีการอภิปรายถึงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ที่ผ่านการลงมติเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 23 ส.ค.ที่ผ่านมา      

ดร.สมชัย จิตสุชน ผอ.วิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ในฐานะทีมวิเคราะห์งบประมาณประจำปี (ไทยพีบีโอ) กล่าวว่า เมื่อประเมินจากงบประมาณปี 2557 เชื่อว่าเป็นไปได้ยากหากรัฐบาลจะจัดทำงบประมาณให้เข้าสู่สมดุลในปี 2560 เนื่องจากรายได้ที่รัฐบาลประมาณการว่าจะได้รับในปี 2557 ทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะไม่เป็นไปตามเป้า ประกอบกับผลกระทบจากหลายนโยบายของรัฐบาลทั้งนโยบายรถยนต์คันแรก รวมถึงโครงการรับจำนำข้าว จะทำให้งบประมาณขาดดุลในปี 2557 สูงถึง 352,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 102,000 ล้านบาทจากตัวเลขขาดดุล 2.5 แสนล้านบาทที่รัฐบาลประเมินไว้ว่าจะเป็นงบขาดดุลในปี 2557

ดร.สมชัย กล่าวต่อว่า เดิมจะเตรียมส่งร่างวิเคราะห์งบประมาณในระหว่างที่สภาผู้เเทนราษฎรมีการประชุมร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 แต่ทำการศึกษาและวิเคราะห์เสร็จไม่ทันการประชุมที่มีการลงมติผ่านร่าง พ.ร.บ.ไปแล้ว จึงได้ส่งรายงานวิเคราะห์งบประมาณให้แก่วุฒิสภาเพื่อใช้ประกอบการประชุมพิจารณาแทน

ทั้งนี้เนื้อหาในรายงานการวิเคราะห์งบประมาณได้ระบุถึงสาเหตุการประเมินภาวะขาดดุลในงบประมาณปี 2557 ว่า การปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจะส่งผลให้รัฐสูญเสียรายได้ในปีงบประมาณ 55 จำนวน 52,500 ล้านบาท ปีงบประมาณ 56 จำนวน 75,000 ล้านบาท ปีงบประมาณ 57 จำนวน 22,500 ล้านบาท ในส่วนของการปรับปรุงระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะส่งผลทำให้รายได้ลดลงประมาณ 25,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ไทยพีบีโอได้นำรายละเอียดของนโยบายมาวิเคราะห์ โดยคาดการณ์รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บได้รวมต่ำกว่ากระทรวงการคลังประมาณ 78,000 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการประมาณการผลกระทบจากการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล การปรับภาษีเงินได้บุคคธรรมดา และผลกระทบจากการสิ้นสุดลงของโครงการรถยนต์คันแรก

ทั้งนี้ไทยพีบีโอคาดการณ์รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บได้จากภาษีเงินได้นิติบุคคลต่ำกว่าในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณราว 103,000 ล้านบาท รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่ำกว่าราว 26,000 ล้านบาท และรายได้จากกรมสรรพสามิตต่ำกว่าราว 8,000 ล้านบาท แต่คาดการณ์ว่ารัฐบาลจะมีรายได้จากหน่วยงานอื่นๆ สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ในร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ราว 59,000 ล้านบาท และเมื่อหักเงินคืนภาษีและเงินจัดสรรจากรัฐบาลให้กับ อปท.แล้วทำให้ตัวเลขคาดการณ์รายได้สุทธิของรัฐบาลที่ไทยพีบีโอวิเคราะห์ ต่ำกว่าที่รัฐบาลคาดการณ์ตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 2557 ราว 102,000 ล้านบาท กล่าวคือ คาดว่ารัฐจะขาดดุลทั้งสิ้น 325,000 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วน 2.7% ของจีดีพี) สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 ซึ่งมีจำนวน 250,000 ล้านบาท

ข่าวอื่นๆ