logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

เผยดอกเบี้ยขึ้นไร้ผล ประกันชีวิตไม่สะดุด

15 มกราคม 2562

ธปท.แจงธุรกิจประกันชีวิตไม่ได้รับผลกระทบ แม้ทิศทางดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้น

ธปท.แจงธุรกิจประกันชีวิตไม่ได้รับผลกระทบ แม้ทิศทางดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้น

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รายงานการประเมินเสถียรภาพระบบการเงินไทย ปี 2561 โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภาวะอัตราดอกเบี้ยต่อการดำเนินธุรกิจประกันภัยว่า ธุรกิจประกันชีวิตได้เพิ่มการ กระจายความเสี่ยงในการลงทุนและแสวงหาผลตอบแทนเพิ่มเติม โดยเพิ่มมูลค่าการลงทุนในต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในตราสารหนี้ ทำให้สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยเป็น 8% ของสินทรัพย์ลงทุน

อย่างไรก็ตาม แม้สินทรัพย์ลงทุนของบริษัทประกันชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นตราสารหนี้ ซึ่งมูลค่ามีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย แต่ด้วยลักษณะเฉพาะของธุรกิจซึ่งมี หนี้สินจากสัญญาประกันชีวิตที่มีอายุครบกำหนดยาวกว่าสินทรัพย์ลงทุน ทำให้ธุรกิจประกันชีวิตจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญหากอัตราดอกเบี้ยเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ ธุรกิจประกันชีวิตมีมูลค่าสินทรัพย์ลงทุน 3.4 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยส่วนใหญ่ยังคงลงทุนในตราสารหนี้ ภาครัฐและภาคเอกชนไทยรวม 70% ของสินทรัพย์ลงทุนทั้งหมด และทุกบริษัทยังมีความมั่นคง