ไทยประกันชีวิตลุยตลาดยูนิตลิงค์

  • วันที่ 24 ม.ค. 2560 เวลา 23:00 น.

ไทยประกันชีวิตลุยตลาดยูนิตลิงค์

ไทยประกันชีวิตลุยตลาดยูนิตลิงก์ ส่งแบบประกันควบลงทุน “ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น” 2 แบบ เพิ่มทางเลือกผู้บริโภคยุคดอกเบี้ยต่ำ 

นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต  เปิดเผยว่า เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์ทรงตัวต่ำ บริษัทฯ จึงได้พัฒนาแบบประกันควบการลงทุน (Unit Linked) 2 แบบ คือ แบบประกันทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น 99/1 สมัครได้โดยไม่ต้องตรวจและไม่ต้องแถลงสุขภาพ คุ้มครองจนถึงอายุ 99 ปี โดยชำระเบี้ยประกันภัยหลักครั้งเดียว และสามารถเพิ่มเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษได้ไม่เกิน 120 ล้านบาทต่อปี ซึ่งลูกค้าสามารถนำเบี้ยประกันจัดสรรการลงทุนในกองทุนรวมที่บริษัทฯคัดสรรไว้

"หากไม่ถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตั้งแต่สิ้นปีที่ 5 จะได้รับโบนัสพิเศษในอัตรา 0.25% ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันชำระครั้งเดียว โดยจะได้รับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันครบกำหนดสัญญา"นายอภิรักษ์ กล่าว

นายอภิรักษ์ กล่าวว่า กรณีลูกค้าเสียชีวิตก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้รับผลประโยชน์รับเงินจากมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ รวมกับเงินคืน 110% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว หักมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยฯที่ชำระครั้งเดียว บวก 10% ของเบี้ยฯชำระครั้งเดียว ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินใดมากกว่า หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุไม่เกิน 75 ปี บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มสูงสุด 1 ล้านบาท กรณีครบกําหนดสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกัน

สำหรับ แบบประกันทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น 99/99  ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันจนถึงอายุ 99 ปี ซึ่งลูกค้าต้องชำระเบี้ยประกันหลัก โดยแบ่งเป็นเบี้ยประกันสำหรับความคุ้มครองชีวิต และเบี้ยประกันสำหรับการออม ซึ่งจะต้องไม่เกิน 5 เท่าของเบี้ยประกันสำหรับความคุ้มครอง สำหรับเบี้ยประกันภัยในส่วนของเงินออม สามารถเลือกนำไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูง ในกองทุนรวมที่บริษัทฯคัดสรรมาเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ แบบประกันยูนิตลิงก์ดังกล่าว เปิดขายผ่านตัวแทนประกันชีวิตที่มีใบอนุญาตขายหน่วยลงทุนของบริษัทฯ (SIC License) ซึ่งบริษัทฯมีนโยบายเพิ่มตัวแทนที่มีใบอนุญาต SIC License อย่างต่อเนื่อง โดยลูกค้าสามารถจัดสรรการลงทุนได้เองตามความต้องการ จากทั้งหมด 14 กองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนและมีความชำนาญทางการเงิน ซึ่งบริษัทฯ คัดสรรให้เลือกตามระดับความเสี่ยงที่ผู้เอาประกันยอมรับได้

“ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น หรือยูนิตลิงก์ของบริษัทฯ เหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องการการวางแผนทางการเงินที่ตอบโจทย์อย่างครบครัน ทั้งในด้านผลตอบแทนการลงทุนสูง มีเงินก้อนเป็นเงินบําเหน็จ รายได้วัยเกษียณ ทุนการศึกษา หรือหลักประกันเพื่อครอบครัว ฯลฯ ซึ่งจากสถิติพบว่าไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่คนในวัยทํางานถึง 73% ยังขาดหลักประกันรายได้สําหรับการเป็นผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันความหลากหลายของรูปแบบการลงทุนมีเพิ่มขึ้น”นายอภิรักษ์กล่าว

ข่าวอื่นๆ