BAYรับซื้อหุ้นบล.กรุงศรีฯราคา12.67บาท

วันที่ 26 พ.ค. 2554 เวลา 09:33 น.
BAYมีมติอนุมัติให้ธนาคารฯ หุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 8,200,063 หุ้นในราคาหุ้นละ 12.67 บาท เพื่อให้ธนาคารถือหุ้นทั้งหมด 100% 

คณะกรรมการธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)มีมติอนุมัติให้ธนาคารฯ ติดต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของ บล.กรุงศรีอยุธยา(AYS) เพื่อขอเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ที่เหลือจำนวนไม่เกิน 8,200,063 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 13.67%  โดยจะเสนอซื้อในราคาหุ้นละ 12.67 บาท เพื่อให้ธนาคารถือหุ้นทั้งหมด100% 

ทั้งนี้ราคารับซื้อหุ้นเป็นราคาตามบัญชีของ AYS ตามงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คิดเป็นมูลค่าประมาณไม่เกิน 103.90 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ก่อน และกำหนดระยะเวลาในการรับซื้อหุ้น AYS จากผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุญาตจาก ธปท.(ประมาณเดือนมิถุนายน 2554)