MFCแต่งตั้ง'ประภา ปูรณโชติ' นั่งเก้าอี้เอ็มดี

วันที่ 11 ก.พ. 2554 เวลา 17:46 น.
บอร์ดบลจ.เอ็มเอฟซี  แต่งตั้ง "น.ส.ประภา ปูรณโชติ" กรรมการผู้จัดการ แทน "พิชิต อัครทิตย์"
 
นางรจิตพร มนะเวส เลขานุการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซี  (MFC)  แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2-1/2554 เมื่อวันที่ 11 ก.พ.54 ได้มีมติแต่งตั้งน.ส.ประภา ปูรณโชติ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ แทนนายพิชิต อัคราทิตย์ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ความเห็นชอบ