"โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์" กำไร 979 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 418%

วันที่ 16 พ.ค. 2565 เวลา 21:13 น.
"โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์" กำไร 979 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 418%
"โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์" กำไร 979 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 418% กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือโตดี

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA รายงานรายได้ในไตรมาสที่ 1/2565 จำนวน 6,034.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 75 เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 979.8 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 418 เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจหลักเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มการลงทุนอื่น มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 52 ร้อยละ 22 ร้อยละ 12 ร้อยละ 9 และร้อยละ 5 ของรายได้รวมทั้งหมด ตามลำดับ ทำให้มีกำไรขั้นต้นที่ 1,719.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 118 เมื่อเทียบกับปีก่อน

อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 23 ในไตรมาสที่ 1/2564 เป็นร้อยละ 28 ในไตรมาสที่ 1/2565 จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมากของกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ ส่งผลให้ EBITDA เติบโตร้อยละ 164 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น 1,306.5 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 TTA มีสินทรัพย์รวม 38,325.9 ล้านบาท ลดลง 621.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 จากสิ้นปี 2564 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น จำนวน 1,301.3 ล้านบาท สำหรับชำระคืนหุ้นกู้ตามกำหนดชำระจำนวน 1,500.0 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2565 นอกจากนี้ TTA ยังมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยเงินสดภายใต้การบริหารยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 10,591.7 ล้านบาท พร้อมอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในระดับต่ำที่ 0.36 เท่า ณ สิ้นไตรมาส

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TTA กล่าวว่า “แม้ไตรมาสที่ 1/2565 จะเป็นช่วงอ่อนตัวตามฤดูกาลของธุรกิจ แต่กลุ่มธุรกิจหลักยังมีผลการดำเนินงานที่ดีและสร้างผลกำไรที่น่าพอใจ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือที่ผลประกอบการโดดเด่นมาก เนื่องจากอัตราค่าระวางเรือเทียบเท่า (TCE) สูงและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเรือ (OPEX) อยู่ในระดับต่ำ

“สำหรับแนวโน้มของกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือตลอดทั้งปี 2565 คาดว่าจะสมดุลพอสมควร จากบทวิเคราะห์ของ Clarksons คาดการณ์การเติบโตของการค้าสินค้าแห้งเทกองที่ร้อยละ 1.6 ในหน่วยตัน-ไมล์ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน แต่การเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งสินค้าไปสู่เส้นทางที่ระยะไกลขึ้นก็ช่วยลดผลกระทบของการค้าสินค้าแห้งเทกองในหน่วยตัน-ไมล์ได้บ้าง ด้านการขยายกองเรือคาดว่าจะชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 2.2 ในหน่วยเดทเวทตัน (DWT)

รายได้ของกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่ 1/2565 อันเป็นผลจากการขยายขอบเขตการให้บริการไปยังงานวางสายเคเบิลใต้ทะเล งานรื้อถอน (decommissioning) งานขนส่งและติดตั้ง (Transportation & Installation: T&I) โดยมีมูลค่าสัญญาให้บริการรอส่งมอบที่แข็งแกร่ง จำนวน 271 ล้านดอลลาร์สหรัฐ