ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน

วันที่ 07 ธ.ค. 2564 เวลา 21:34 น.
ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน
ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน กรณีรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายแทน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานการตรวจสอบจากบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นางสาวธนัญชกรรับมอบหมายจากลูกค้ารายหนึ่งในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน โดยสั่งซื้อขายให้แล้วแจ้งรายการซื้อขายให้ลูกค้าทราบภายหลัง รวมทั้งแจ้งให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าที่ใช้ชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อเงินในบัญชีมีไม่เพียงพอ โดยลูกค้าไม่ได้ทักท้วงรายการซื้อขายและการชำระราคา

ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวธนัญชกรไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ก.ล.ต. จึงพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 และผู้จัดการสาขาเป็นเวลา 9 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดโทษ ก.ล.ต. ได้นำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาของ ก.ล.ต. ด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบ ความเสียหาย หรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุนระมัดระวังและไม่มอบหมายให้ผู้แนะนำการลงทุนตัดสินใจซื้อขายแทน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการให้บุคคลอื่นสั่งซื้อขายแทนต้องทำหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ และควรหมั่นตรวจสอบเอกสารยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ และรายงานหลักทรัพย์คงเหลือเป็นประจำ ซึ่งต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ หากมีข้อสงสัยควรติดต่อฝ่ายปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์โดยเร็ว