เปิดเกณฑ์ใหม่ขายโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงอสังหาริมทรัพย์

วันที่ 02 มี.ค. 2564 เวลา 10:03 น.
เปิดเกณฑ์ใหม่ขายโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงอสังหาริมทรัพย์
ก.ล.ต. เปิดเกณฑ์ใหม่ขายโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงอสังหาริมทรัพย์ เริ่มมีผลแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานว่า เกณฑ์กำกับดูแลการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ (real estate-backed ICO) ซึ่งปรับปรุงโดย ก.ล.ต. เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ real estate-backed ICO ให้เทียบเคียงได้กับกรณีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) เนื่องจากมีรูปแบบการระดมทุนและการให้ผลประโยชน์ที่คล้ายคลึงกัน เพื่อยกระดับการกำกับดูแลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลให้มีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งรักษาสิทธิของผู้ลงทุนอย่างเป็นธรรมภายใต้กฎเกณฑ์ที่สอดคล้องกับรูปแบบและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์การลงทุน รวมถึงให้เกิดความยืดหยุ่นและตอบโจทย์ตามลักษณะการประกอบธุรกิจ (business model) ของภาคเอกชน