ก.ล.ต. ผ่อนผันส่งงบการเงินให้บริษัทที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

วันที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 13:29 น.
ก.ล.ต. ผ่อนผันส่งงบการเงินให้บริษัทที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ก.ล.ต. เปิดให้บริษัทจดทะเบียนที่มีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำหนังสือแจ้งขอผ่อนผันการนำส่งงบการเงินเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงใกล้ครบกำหนดที่บริษัทจดทะเบียนจะต้องนำส่งงบการเงินประจำปี และรายงานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ ซึ่งอาจกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนที่มีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศที่มีการระบาดของโรค หรือกระทบต่อการเดินทางระหว่างประเทศของกรรมการบริษัทจดทะเบียนจนเป็นเหตุให้บริษัทจดทะเบียนไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติงบการเงินได้

ดังนั้น หากบริษัทจดทะเบียนรายใดมีข้อจำกัดหรือมีเหตุที่ทำให้ได้รับผลกระทบตามที่กล่าวข้างต้นและทำให้ไม่สามารถนำส่งรายงานต่าง ๆ ได้ภายในเวลาที่กำหนด ขอให้แจ้งขอผ่อนผันการจัดส่งต่อ ก.ล.ต. ก่อนครบกำหนด