ตลาดฯเตือนระวังลงทุนหุ้น"เพช"(PACE)เสี่ยง

วันที่ 21 ต.ค. 2562 เวลา 11:52 น.
ตลาดฯเตือนระวังลงทุนหุ้น"เพช"(PACE)เสี่ยง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนนักลงทุนระวังลงทุนหุ้น"เพช" หรือ PACE เสี่ยง หลังผิดชำระหนี้ธนาคาร

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ออกหนังสือเตือนนักลงทุศึกษาข้อมูลชื่อหลักทรัพย์ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PACE) ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลการผิดนัดชำระหนี้ของ PACE ด้วยความระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน

เนื่องด้วย PACE ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ รายละเอียดตามข่าวของ PACE เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 สรุปได้ดังนี้

1. บริษัทและบริษัทย่อยผิดนัดชำระหนี้รวม 2,645 ล้านบาท ครบกำหนดชำระเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 คิดเป็น 12.55% ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งต้องชำระหนี้ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

2. การผิดนัดดังกล่าว เป็นผลให้เกิดการผิดนัดในมูลหนี้อื่น (Cross Default) โดยที่เจ้าหนี้ยังมิได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้ชำระหนี้ รวม 9,227 ล้านบาท คิดเป็น 43.76% ของสินทรัพย์รวม

3. บริษัทจะเร่งดำเนินการปรึกษาและเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อจัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ โดยจะแจ้งความคืบหน้าภายในเดือนพฤศจิกายน 2562

4. ปัจจุบันบริษัทหยุดการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ และเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ผู้ลงทุนศีกษาข้อมูลดังกล่าวด้วยความระมัดระวังเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน