"อิ๊กดราซิล กรุ๊ป"ยื่นไฟลิ่งเข้าตลาดหุ้น

วันที่ 07 ส.ค. 2562 เวลา 11:29 น.
"อิ๊กดราซิล กรุ๊ป"ยื่นไฟลิ่งเข้าตลาดหุ้น
กองทุนภายใต้แบงก์ออมสิน ถือ 9 % หลังไอพีโอลดเหลือ 7%

บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 45 ล้านหุ้น มีความประสงค์จะขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมีบล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อใช้ขยายอาคารสำนักงานแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ และลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศ เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการลูกค้าในภูมิภาคเอเชีย และอเมริกา

บริษัทฯประกอบธุรกิจออกแบบและจัดทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเกี่ยวกับงานโฆษณา ภาพยนตร์ และเกม โดยมีจุดเด่นในด้านการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในระดับสากล เป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการให้บริการหลัก 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

1. งานโฆษณาและภาพยนตร์ (Visual Effects) บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำในงานออกแบบและสร้างสรรค์งานตัดแต่งภาพเคลื่อนไหว รวมถึงเทคนิคพิเศษในประเทศไทย โดยให้บริการครอบคลุมงานภาพทางด้านโฆษณา รวมถึงงานภาพในภาพยนตร์ ทั้งนี้ การให้บริการของบริษัทฯ ครอบคลุมงานหลังการถ่ายทำ (Post-Production Process) ของการทำงานโฆษณาหรืองานภาพยนตร์โดยทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการสร้างสรรค์ภาพ ตัวละคร รวมถึงงานทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นหลัก

2 งานภาพยนตร์แอนิเมชั่น (Animation Movie) บริษัทฯ ให้บริการในการจัดทำงานภาพยนตร์แอนิเมชั่น โดยสามารถให้บริการครอบคลุมขอบเขตการทำงานในส่วนของงานผลิตแอนิเมชั่น(Production Process) และงานประกอบและตกแต่งภาพ (Post Production Process / Compositing Process)

ในส่วนของงานภาพยนต์แอนิเมชั่นบริษัทฯ สามารถสร้างสรรค์งานภาพยนตร์แอนิเมชั่นทั้งแบบภาพยนตร์สั้นและยาว ขึ้นอยู่กับรูปแบบการว่าจ้างจากทางลูกค้า โดยบริษัทฯ สามารถให้บริการงานผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่นได้เกือบทุกขั้นตอน ซึ่งครอบคลุมทั้งงานในส่วน ของการออกแบบภาพรวม (Concept Art) แต่งเรื่องราว (Story) จัดทำ StoryBoard งานสร้างรูปร่าง 3 มิติ (3D Modeling) การทำภาพเคลื่อนไหว (Animate) งานเทคนิคพิเศษ (Special Effect) ตลอดจนงานในส่วนอื่นๆ 3 งานผลิตและรับจ้างผลิตเกม (Game & Production) บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและรับจ้างผลิตเกม ในระบบต่างๆ เช่น เกมคอมพิวเตอร์ (Personal Computer) เกมมือถือ รวมถึงเกมในระบบสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual reality: VR) เป็นต้น

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯงวด 3 เดือนปี 2562 มีรายได้ 45.76 ล้านบาท  กำไรสุทธิ 7.32 ล้านบาท ปี 2559-2561 มีกำไรสุทธิ 28.14 ล้านบาท 14.02 ล้านบาท และ 21.09 ล้านบาท ตามลำดับ โดยกำไรสุทธิปรับลดลงในปี 2560 เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นลดลง จากการเพิ่มจำนวนพนักงานในฝ่าย Animation และ Game เพื่อเตรียมรองรับงานในปี 2561 ซึ่งโดยปกติในช่วงแรกค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้นจะสูงกว่ารายได้ที่รับรู้เพิ่มในงวดในระยะสั้น

อย่างไรก็ตามในปี 2561 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการทั้งส่วนงาน Animation และงาน Game แต่กำไรสุทธิยังอยู่ในระดับต่ำกว่าปี 2559 เนื่องจาก ในปี 2561 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายพิเศษจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 20.85 ล้านบาท ในงวดดังกล่าว บริษัทฯมีโครงการในอนาคตที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยผลักดันและสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯในเชิงกลยุทธ์ระยะยาว โดยได้วางแผนการลงทุน 2 โครงการ ได้แก่

1) ขยายอาคารสำนักงานแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ บริษัทฯวางแผนขยายพื้นที่ทำงาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับงานในอนาคตระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมและธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทฯวางแผนเช่าสำนักงานแห่งใหม่ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลและสรรหาสถานที่เหมาะสม

2) ลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศ เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการลูกค้าในภูมิภาคเอเชียและอเมริกา สำหรับนโยบายการลงทุนในต่างประเทศมุ่งหวังจะถือหุ้น 100% ยกเว้นในกรณีที่จะมีผู้ร่วมก่อตั้งในประเทศนั้นๆมาร่วมลงทุนด้วยในฐานะ Strategic Partner ซึ่งในกรณีนั้นบริษัทอาจพิจารณาลดสัดส่วนการถือหุ้นลงจากเดิมแต่ไม่ต่ำกว่าสัดส่วน 51% โดยบริษัทจะคำนึงถึงอำนาจควบคุมของบริษัทในการทำงานของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นหลัก

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 67.50 ล้านบาท เรียกชำระเต็ม โดยเป็นหุ้นสามัญจำนวน 135 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์)หุ้นละ 0.50 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ จะมีทุนชำระแล้วเพิ่มเป็น 90 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 180 ล้านหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ประกอบด้วย นาย ธนัช จุวิวัฒน์ ถือหุ้น 73% หลังเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะลดเหลือ 55%, นายศรุต ทับลอย 18% หลังไอพีโอจะลดเหลือ 14% และกองทรัสต์ เอสเอ็มอี ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ ฟันด์ โดยธนาคารออมสิน กองที่ 1 ถือหุ้น 9% หลังไอพีโอลดเหลือ 7%