IOD ประกาศผลรางวัล Board of the Year

วันที่ 24 ก.ค. 2562 เวลา 18:32 น.
IOD ประกาศผลรางวัล Board of the Year
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศผลรางวัล Board of the Year ในงาน National Director Conference 2019 ทั้งรางวัล Board of the Year Awards และรางวัลใหม่ของปีนี้ ได้แก่ Visionary Board Award และ Rising Star Awards ซึ่งพิจารณาจากประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่ครอบคลุมทั้งในแง่ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น และการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยงานดังกล่าวได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2562 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ให้เกียรติมาร่วมงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปีนับตั้งแต่ที่ IOD ได้ก่อตั้งขึ้น IOD เป็นองค์กรสำคัญของประเทศที่ช่วยสร้างแนวปฏิบัติที่ดีให้กรรมการบริษัท และช่วยยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่ภาคธุรกิจไทย เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่งคงและยั่งยืน

พร้อมระบุว่า การสร้างความเปลี่ยนแปลงด้าน “การดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน” จะเป็นโจทย์ท้าทายและโจทย์สำคัญสำหรับอนาคตของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ “คณะกรรมการบริษัท” ที่จะต้องมีบทบาทสำคัญที่สุดในการกำหนดทิศทางและนโยบายของบริษัท และกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ จะต้องเริ่มจากการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มองกว้างและมองไกล คำนึงถึงความเสี่ยงและผลกระทบอย่างรอบด้าน รวมถึงสร้างระบบแรงจูงใจภายในบริษัทให้เหมาะสม ไม่จ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานโดยอิงกับผลกำไรระยะสั้นเพียงอย่างเดียว

"ผมเชื่อว่าโลกธุรกิจในอนาคตจะไม่ได้อยู่ในบริบทที่เราคุ้นเคยเหมือนในอดีต ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมจะรุนแรงขึ้น และภาคธุรกิจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงบทบาทในเรื่องนี้ได้อีกต่อไป พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จะทำให้ธุรกิจที่ไม่คำนึงถึงเรื่องความยั่งยืนมีโอกาสน้อยมากที่จะประสบความสำเร็จในระยะยาว และจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความเปราะบางรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมาก" นายวิรไท กล่าวตอนหนึ่งของการแสดงปาฐกถาพิเศษในงานดังกล่าว

 

 

สำหรับพิธีมอบรางวัลมีคุณประสัณห์ เชื้อพานิช (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานโครงการ Board of the Year และประธานกรรมการ IOD และคุณเกริกไกร จีระแพทย์ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธาน Judging Panel มอบรางวัล Board of the Year Awards ให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

รายชื่อบริษัทที่ชนะรางวัล Board of the Years จากซ้ายไปขวา

1. พล.ร.อ. อภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

2. คุณพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

3. คุณปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียล จำกัด (มหาชน)

4. คุณประสัณห์ เชื้อพานิช ประธานโครงการ Board of the Year และประธานกรรมการ IOD

5. คุณเกริกไกร จีระแพทย์ ประธาน Judging Panel

6. Mr. William E. Heinecke ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

7. คุณปรัชญา ภิญญาวัธน์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

8. คุณไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

9. คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

10. คุณอาสา สารสิน ประธานกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

11. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

 

รางวัล Board of the Year เป็นรางวัลอันทรงเกียรติเพียงหนึ่งเดียวในตลาดทุนที่มอบให้กับคณะกรรมการของบริษัท จดทะเบียนไทย โดยครั้งนี้ มี 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ Board of the Year Awards ซึ่งมีการแบ่งประเภทรางวัลตามขนาดธุรกิจใหญ่ กลาง เล็ก ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป)

ทั้งนี้ รางวัลในแต่ละขนาดจะประกาศเป็น 3 อันดับ คือ Gold Silver และ Bronze และครั้งนี้ยังมีรางวัลใหม่ 2 ประเภท ได้แก่ Visionary Board Award เป็นรางวัลที่มอบให้กับคณะกรรมการบริษัทที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มุ่งผลักดันกลยุทธ์ของบริษัทไปในทิศทางที่สร้างมูลค่าในระยะยาวให้แก่บริษัท ทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรม วัฒนธรรมองค์กร และการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย และ Rising Star Awards ซึ่งมอบให้กับคณะกรรมการบริษัทที่มีพัฒนาการทางด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างโดดเด่น

" วัตถุประสงค์ของการมอบรางวัล Board of the Year คือ การสร้างพื้นที่ให้กับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่คณะกรรมการอื่น โจทย์ที่สำคัญ คือ ทำอย่างไรให้พื้นที่นี้ถูกขยายกว้างออกไป การแบ่งประเภทรางวัลตามขนาดและการเพิ่มรางวัลใหม่จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่นำมาใช้ในการตอบโจทย์ดังกล่าว" นายประสัณห์ เชื้อพานิช ประธานโครงการ Board of the Year 2018 และประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยกล่าว

ในการพิจารณารางวัล Board of the Year ครั้งนี้ ได้เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในตลาดทุน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันภายใต้ความร่วมมือกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมประกันชีวิตไทย และกลุ่มกรรมการที่เป็นสมาชิกของ IOD มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อคณะกรรมการที่สมควรผ่านเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์

"การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ในตลาดทุนในการพิจารณารางวัล เป็นอีกหนึ่งแนวทางของการสร้าง CG Impact ที่นอกจากจะทำให้คณะกรรมการที่ได้รางวัล Board of the Year ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ได้รับการยอมรับจาก IOD เท่านั้น แต่ยังถือได้ว่าได้รับการยอมรับจากประชาคมในตลาดทุน ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้กับคณะกรรมการอื่น ๆ สามารถปฏิบัติตามได้ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีบทบาทในการผลักดันด้านการกำกับดูแลกิจการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป " นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธาน Judging Panel ของโครงการ Board of the Year 2018 กล่าว

สำหรับเกณฑ์การพิจารณารางวัลครั้งนี้ มีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ให้ครอบคลุมมิติทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกมากยิ่งขึ้น นอกจากผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ IOD เองแล้ว ยังมีการเชิญบริษัทที่ปรึกษาชั้นแนวหน้า ได้แก่ Bain & Company, Baker & McKenzie, Grant Thornton, Heidrick & Struggles, PwC (Thailand) ให้เข้ามาร่วมกำหนดเกณฑ์พิจารณารางวัล และมีการตรวจสอบความโปร่งใสในการพิจารณาให้รางวัลโดย EY ด้วย

 

 

รายชื่อบริษัทที่ได้รับรางวัล 

1.บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

2.บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

3.บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

4.บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน)

5.บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

6.บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

7.บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

8.บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

9.บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน)

10.บริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน)

11.บริษัท ซีลิค คอร์พ จํากัด (มหาชน)

12.บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

13.บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

14.บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

15.บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

16.บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

17.บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กล่าวว่า "ความเป็นผู้นำด้านวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ความเสี่ยง ความหลากหลายทางด้านทักษะ ความเชี่ยวชาญ การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ รวมถึงการสร้างและส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กรถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของ Board of the Future ในยุคที่มี Disruption เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นการพิจารณารางวัลในครั้งนี้จึงพิจารณาคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติดังกล่าว โดยเน้นทั้ง "ครบองค์" และ "ครบเครื่อง" กล่าวคือ มีทั้ง Form และ Substance เพื่อเชิดชูให้เป็น Board of the Year"

รางวัล Board of the Year เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของการส่งเสริมให้คณะกรรมการของบริษัทต่างๆ พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมากขึ้น ยังคงมีอีกหลากหลายแนวทางที่สามารถใช้ในการส่งเสริมเรื่องนี้ ซึ่ง IOD จะได้ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

เกี่ยวกับโครงการ Board of the Year

รางวัล Board of the Year ริเริ่มโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตั้งแต่ปี 2546 โดยดำเนินการร่วมกับองค์กรต่าง ๆในตลาดทุนเป็นประจำทุก 2 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและส่งเสริมคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณภาพและประสิทธิผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างแรงจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทไทยทุกขนาดต้องการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงทำให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เกิดแรงผลักดันในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในวงกว้างอย่างต่อเนื่องต่อไป