บลจ.ทหารไทย จับมือโกลด์แมน แซคส์ ออกกองทุนหุ้นโลก

  • วันที่ 10 ก.ค. 2562 เวลา 13:35 น.

บลจ.ทหารไทย จับมือโกลด์แมน แซคส์ ออกกองทุนหุ้นโลก

นายสมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บลจ.ทหารไทย (TMBAM Eastspring) เปิดเผยว่า บริษัทร่วมกับ โกลด์แมน แซคส์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนระดับโลก ออกกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity ลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพดีทั่วโลก ด้วยกระบวนการคัดเลือกที่ทันสมัยเปี่ยมประสิทธิภาพ รวมถึงการนำข้อมูลจากบิ๊กดาต้า และ เทคโนโลยี Machine Learning มาประยุกต์ใช้ในการเฟ้นหาหุ้นในประเทศพัฒนาแล้ว เสนอขายครั้งแรกวันที่ 11-19 กรกฎาคมนี้

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity มีนโยบายลงทุนกองทุน Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio หน่วยลงทุนชนิด Class I Shares (Acc.) (Snap) เพียงกองทุนเดียว อัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายปันผล และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

 

ปัจจุบัน TMBAM Eastspring บริหารกองทุนรวมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) กว่า 426,527 ล้านบาท โดยยอดรวม AUM ดังกล่าวไม่รวมบางธุรกิจที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท อาทิ การลงทุนโดยตรงของธุรกิจ Private Fund และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบ Single Fund

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ