SCIคว้างานติดตั้งสะพานเหล็กข้ามทางรถไฟของรฟท.

  • วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 13:44 น.

SCIคว้างานติดตั้งสะพานเหล็กข้ามทางรถไฟของรฟท.

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค ( SCI เปิดเผยว่า บริษัทฯชนะการเข้าประมูลโครงการก่อสร้างติดตั้งสะพานเหล็กข้ามทางรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มูลค่ารวม 110 ล้านบาท และคาดจะเริ่มดำเนินงานได้ประมาณส.ค.นี้ ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังมีอีกหลายโครงการที่อยู่ระหว่างรอผลการประมูล ดังนั้นจึงมั่นใจว่าจะช่วยสนับสนุนให้ผลงานในปี 2562 น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นหากเทียบกับปีที่ผ่านมา

ปัจจุบัน บริษัทฯมีงานในมือรอรับรู้รายได้แล้ว 750 ล้านบาท ดังนั้น มีโอกาสที่ผลประกอบการปีนี้ จะกลับมาฟื้นตัวได้ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐมีการเปิดประมูลงานใหม่หลายโครงการ และบริษัทฯได้เข้าร่วมประมูลเช่นกัน ซึ่งจะมีการทยอยประกาศผลออกมาในเร็วๆ นี้

สำหรับสัดส่วนรายได้ในปี 2562 จะมาจากธุรกิจในประเทศจะอยู่ที่ประมาณ 90% รายได้จากต่างประเทศประมาณ 10% ของรายได้รวม โดยธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง และเสาโทรคมนาคม ยังคงเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในวันที่ 27 พ.ค. 2562 บริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล คือวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินปันผล จำนวนทั้งสิ้น 37.50 ล้านบาท

ข่าวอื่นๆ