บลจ.กสิกรไทย ปลุกกระแสเปลี่ยนโลกยั่งยืน

วันที่ 29 เม.ย. 2562 เวลา 08:00 น.
บลจ.กสิกรไทย ปลุกกระแสเปลี่ยนโลกยั่งยืน
ส่งกองทุนใหม่ K-CHANGE เน้นลงทุนหุ้นเติบโตสูงทั่วโลก 25-50 บริษัท ที่สร้างผลบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย เปิดเผยว่า บริษัทได้ออกกองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน (K-CHANGE) ซึ่งมีนโยบายลงทุนผ่านกองทุนหลัก Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP) เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่มีการดำเนินธุรกิจสร้างผลเชิงบวกต่อสังคมและช่วยให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนใน 4 ด้าน

ได้แก่ ด้านความครอบคลุมทางสังคมและโอกาสทางการศึกษา ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต และด้านการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยกองทุนเปิดเสนอขายครั้งแรกในระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 14 พ.ค. 2562

ทั้งนี้ ปัจจุบันทั่วโลกกำลังตื่นตัวกับปัญหาสังคมในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ความยากจน และการศึกษา ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ อีกทั้งพฤติกรรมการใช้สินค้าและบริการของผู้บริโภคในปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งพบว่าธุรกิจที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม สามารถสร้างกำไรจากการดำเนินงานได้สูงและยั่งยืนกว่าธุรกิจที่ไม่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและไม่รับผิดชอบต่อสังคม

สำหรับกองทุนหลัก เน้นการลงทุนเชิงรุกในหุ้นของบริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูงและมีการสร้างผลกระทบเชิงบวกทั่วโลกจำนวน 25-50 บริษัท และถือครองหุ้นในระยะยาว เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ได้มากกว่าดัชนีชี้วัด MSCI All Country World Index (ACWI) ซึ่งที่ผ่านมา กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสูงถึง 58.6% นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อปี 2560 ขณะที่ดัชนี MSCI ACWI ทำได้เพียง 14% (ที่มา Baillie Gifford ณ วันที่ 28 ก.พ. 62)

นายสุรเดชกล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุน K-CHANGE เหมาะกับผู้ลงทุนที่เห็นโอกาสการลงทุนในหุ้นเติบโตสูง (Growth Stock) ให้ความสำคัญต่อการลงทุนในบริษัทที่สร้างผลเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ต้องการเพิ่มการลงทุนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนดีในระยะยาวให้กับพอร์ตการลงทุน และสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นได้