กลต.คลอดเกณฑ์จัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

วันที่ 09 ส.ค. 2561 เวลา 07:49 น.
กลต.คลอดเกณฑ์จัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ก.ล.ต.ออกประกาศ หลักเกณฑ์จัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานคลอดแล้วมีผลบังคับใช้ 1 ก.ย.  ขนาดเงินทุน 2,000 ล้าน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. และประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้ลงนาม ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง และจัดการ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 12) จะมีผลบังคับ ใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ก.ย. 2561

สำหรับรายละเอียดในเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง และจัดการกองทุนรวมโครงสร้าง พื้นฐาน ระบุว่า ต้องมีเงินทุนโครงการไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท มีนโยบาย ที่จะลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานรวมกันไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาท โดยในกรณีที่มีนโยบายจะ ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง พื้นฐานของกิจการโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการ มูลค่าการลงทุนในแต่ละโครงการต้องไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นใน กรณีดังต่อไปนี้คือมูลค่าการลงทุน ในแต่ละโครงการอาจน้อยกว่า 1,000 ล้านบาทได้ 1.การลงทุนในกิจการ ไฟฟ้า 2.การลงทุนในกิจการตาม ข้อ 1(4) (ฏ) ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนในแต่ละกิจการที่ประกอบกันไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ทั้งนี้มูลค่าการ ลงทุนดังกล่าวไม่ใช้บังคับกับกิจการไฟฟ้า.