TMBขาย"บลจ.ทหารไทย"ให้พรูเด็นเชียล

วันที่ 25 ก.ค. 2561 เวลา 19:10 น.
TMBขาย"บลจ.ทหารไทย"ให้พรูเด็นเชียล
ธนาคารทหารไทยขายบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย ให้กับ พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย

ธนาคารทหารไทย (TMB) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ได้เข้าทําสัญญากับ บริษัท พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย เกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทหารไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับ อีสท์สปริง อินเวสต์เมนทส์ (สิงคโปร์) ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่พีซีเอแอลถือหุ้นอยู่ทั้งหมดโดยทางอ้อม

สําหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (“บลจ. ทหารไทย”) โดยภายใต้สัญญาดังกล่าว ธนาคารตกลงที่จะขายหุ้นของ บลจ.ทหารไทย คิดเป็น 65 % ให้แก่ พีซีเอแอล รวมทั้งตกลงที่จะขายหุ้นใน บลจ. ทหารไทย ส่วนที่เหลือทั้งหมดอีก 35 % ให้แก่ พีซีเอแอลในอนาคตตามเงื่อนไขและข้อกําหนดที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ การซื้อขายหุ้นตามสัญญาดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อบังคับก่อน โดยเงื่อนไขดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่ใช้กันโดยทั่วไปกับสัญญาประเภทเดียวกับสัญญาซื้อขายหุ้นนี้ ซึงรวมถึงการได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บลจ. ทหารไทย จะยังคงเป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่นําเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีคุณภาพ ให้กับลูกค้าของธนาคารร่วมกับบริษัทจัดการหลักทรัพย์อื่นๆ ตามปกติ

ทั้งนี้ ธนาคารได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากธนาคารแห่งสหรัฐอเมริกาเมอริลล์ ลินช์ และธนาคารไอเอ็นจี และที่ปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ ร่วมให้ความเห็นในการกําหนดเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ตลอดการเจรจาสัญญา