ตลท.ยังพักการซื้อขายหุ้นนิปปอน

วันที่ 11 ต.ค. 2553 เวลา 16:20 น.
ตลาดหลักทรัพย์ยังพักการซื้อขายหุ้นนิปปอนต่อจนกว่าจะแก้งบการเงินเสร็จ

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ยังคงขึ้นเครื่องหมายหยุดพักการซื้อขายหุ้น (SP)หุ้นของ  บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย)   (NIPPON) ต่อไปจนกว่าบริษัทจะนำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขตามที่สำนักงานก.ล.ต.กำหนดและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ลงทุนทั่วไปผ่านตลาดหลักทรัพย์แล้ว

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาก.ล.ต.สั่งให้นิปปอน แก้ไขงบการเงินประจำปี 2552 เนื่องจากข้อมูลในรายงาน special audit ปรากฏว่าที่ผ่านมา NIPPON มีการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องและจากการตรวจทานข้อมูลในงบการเงินดังกล่าวประกอบกับข้อมูลที่ NIPPON
เผยแพร่ผ่านสื่อข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต.พบว่ามีประเด็นที่งบการเงินของ NIPPON งวดดังกล่าวไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ดังนี้

1. NIPPON ไม่ได้บันทึกภาระหนี้สินตามตั๋วสัญญาใช้เงินและบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารแห่งหนึ่ง รวมทั้งรายการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันดังกล่าว ซึ่งเป็นประเด็นที่พบจากการทำ special audit

2. NIPPON ไม่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินที่อดีตกรรมการของ NIPPON นำออกไปใช้ส่วนตัว

3. NIPPON ไม่ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่อดีตกรรมการนำเงินออกไปและแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จว่าได้นำเงินไป
ลงทุนในหลักทรัพย์ในช่วงมกราคมถึงมีนาคม 2553 จำนวน 37.7 ล้านบาท