กลต.เล็งแก้เกณฑ์เทกโอเวอร์

วันที่ 11 ต.ค. 2553 เวลา 14:44 น.
ก.ล.ต.เล็งแก้เกณฑ์เทกโอเวอร์-เกณฑ์เทนเดอร์ ออฟเฟอร์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัทรัพย์(ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า  ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์การรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่แก้ไขปี 2551 และเพื่อทำให้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

โดยหลักเกณฑ์ที่จะปรับปรุงใหม่ เช่น หน้าที่การรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จะพิจารณาทั้งการถือหุ้นของบุคคลนั้นและผลรวมการถือหุ้นของบุคคลนั้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องควบคู่ด้วย 

นอกจากนี้จะผ่อนปรนหน้าที่การรายงานในกรณีที่สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพิ่มขึ้นเนื่องจากปัจจัยภายนอกที่บุคคลนั้นไม่สามารถควบคุมได้ เช่น กิจการซื้อหุ้นคืน รวมทั้งจะแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เป็นต้น

พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ขอรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การอนุญาตให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure fund) ซึ่งได้ร่างประกาศเสร็จเรียบร้อยแล้ว ภายหลังจากที่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องไปทั้งสิ้น 2 ครั้ง  ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า หลักเกณฑ์ตามร่างประกาศดังกล่าวจะไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง

ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเอกสารรับฟังความคิดเห็นและร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งสองเรื่องนี้ได้ที่เว็บไซต์ของ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2553