เบียร์ช้างทุ่ม1,000 ล้านบาทซื้อลูกแกรมมี่

วันที่ 24 ส.ค. 2560 เวลา 14:42 น.
เบียร์ช้างทุ่ม1,000 ล้านบาทซื้อลูกแกรมมี่
กลุ่มเจ้าสัวเจริญเตรียมทุ่ม 1 พันล้านบาท ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  (GRAMMY) แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า นายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนาย ปณต สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท อเดลฟอส  ในฐานะผู้จองซื้อ ประสงค์จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง ที่จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 12 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท

โดย บริษัทฯ จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 1,999,999 หุ้น ในราคาจองซื้อหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 199,999,900 บาท และ (2) สละสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 9,999,999 หุ้น และดำเนินการให้หุ้นเพิ่มทุนที่ตนสละสิทธิถูกจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อ 3. ผู้จองซื้อจะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามจำนวนที่ตนได้รับการเสนอขายตามสิทธิของตนและตามที่บริษัทฯ สละสิทธิทั้งหมดรวมจำนวน 10,000,000 หุ้น ในราคาจองซื้อหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท

ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง เสร็จสิ้น บริษัทฯ และผู้จองซื้อแต่ละฝ่ายจะถือหุ้นใน จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง ในสัดส่วนฝ่ายละร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัท เพื่อให้มีกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง ตามที่สัญญาจองซื้อหุ้นกำหนด โดย

1. บริษัทฯ จะซื้อและรับโอนหุ้นในบริษัท เอ็กแซ็กท์ (เอ็กแซ็กท์) และ บริษัท ทีน ทอล์ก  (ทีน ทอล์ก) จำนวนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน และ บริษัท ซีเนริโอ  (ซีเนริโอ) จำนวนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน จากบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย ) (จีเอ็มเอ็ม มีเดีย) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว

2. บริษัทจะรับโอนสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการได้รับชำระเงินคืนทุนจากการชำระบัญชีของ บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง (บลิส) จาก จีเอ็มเอ็ม มีเดีย

3. บริษัทฯ จะขายและโอนหุ้นใน จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำนวนร้อยละ 99.8 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด และหุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี  (จีเอ็มเอ็ม ทีวี) จำนวนร้อยละ 100 ให้แก่ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง