กลต.เชือดบิ๊ก"BLA"อินไซด์หุ้น-ชิงขายหุ้นก่อนงบขาดทุน

วันที่ 17 มิ.ย. 2560 เวลา 06:48 น.
กลต.เชือดบิ๊ก"BLA"อินไซด์หุ้น-ชิงขายหุ้นก่อนงบขาดทุน
ก.ล.ต.ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งอดีตผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ BLA 5 ราย ใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหุ้น ปรับ 3.76 ล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ได้ดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับอดีตผู้บริหารของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) และผู้ถือหุ้นใหญ่รวม 5 ราย คือ นายฉัตรชัย โชตนาการ นายเชิดชู โสภณพนิช บริษัท วัฒนโสภณพนิช บริษัท กรุงเทพประกันภัย (BKI) และนายชัย โสภณพนิช กรณีอาศัยข้อมูลภายในขายหุ้น BLA เรียกให้ชำระค่าปรับทางแพ่ง 3.76 ล้านบาท และส่งคืนผลประโยชน์รวม 1.75 ล้านบาท

ก.ล.ต.ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จึงตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างไตรมาส 2 และ 3 ของปี 2557 BLA ได้รับผลกระทบจากการประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือน มี.ค. 2557 ทำให้ BLA ต้องเพิ่มเงินสำรองเบี้ยประกันชีวิตให้เพียงพอตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนด การตั้งสำรองเงินเพิ่มส่งผลกระทบเชิงลบต่อฐานะการเงินของ BLA อย่างมีนัยสำคัญ คือกำไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2557 เหลือเพียง 168.79 ล้านบาท โดยลดจากไตรมาสก่อนหน้าที่มีกำไรสุทธิ 1,096.04 ล้านบาท และทำให้บริษัทขาดทุนสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2557 จำนวน 880.59 ล้านบาท

ทั้งนี้ ก่อนที่ BLA จะเปิดเผยงบการเงิน 2 งวดผ่านระบบของ ตลท. ปรากฏ หลักฐานว่า กรรมการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ BLA หลายราย ล่วงรู้ข้อมูลภายใน ขายหุ้น BLA ในบัญชีตนเองหรือสั่งให้ขายในบัญชีของนิติบุคคลที่ตนเองมีอำนาจจัดการ โดยพบว่า ก่อนการเปิดเผยงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2557 นาย ฉัตรชัย ที่ปรึกษาของกรรมการผู้จัดการใหญ่ BLA ได้ขายหุ้น BLA รวม 2.9 หมื่นหุ้น นายเชิดชู ประธานกรรมการบริหารของ BLA ขายหุ้น BLA จากบัญชีตนเอง รวม 8 แสนหุ้น และจากบัญชีบริษัท วัฒนโสภณพนิช 2 แสนหุ้น ในขณะที่ก่อนที่ BLA จะเปิดเผยงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2557 นายชัย กรรมการของ BLA ได้สั่งให้ขายหุ้น BLA จากบัญชีของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำนวน 2 แสนหุ้น การกระทำของบุคคลและนิติบุคคลทั้ง 5 ราย เป็นความผิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์

คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาบังคับใช้กับผู้กระทำผิด 5 ราย และผู้กระทำผิด 5 ราย ได้ทำบันทึกยินยอมรับมาตรการลงโทษทางแพ่งและปฏิบัติตามบันทึกยินยอมครบถ้วน นายฉัตรชัยชำระค่าปรับทางแพ่ง จำนวน 5 แสนบาท นายเชิดชูส่งคืนผลประโยชน์ จำนวน 3.50 แสนบาท และชำระค่าปรับทางแพ่ง จำนวน 1 ล้านบาท บริษัท วัฒนโสภณพนิช ส่งคืนผลประโยชน์ จำนวน 2.99 แสนบาท และชำระค่าปรับทางแพ่ง จำนวน 5 แสนบาท บริษัท กรุงเทพประกันภัย ส่งคืนผลประโยชน์ จำนวน 1.1 ล้านบาท และชำระค่าปรับทางแพ่ง จำนวน 1.26 ล้านบาท และนายชัยชำระค่าปรับทางแพ่ง จำนวน 5 แสนบาท และได้สั่งห้ามให้นายฉัตรชัย นายเชิดชู และนายชัย เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น 1 ปี ห้ามนายเชิดชูและนายชัยเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 3 ปี

นายชัย ชี้แจงว่า สำนักการลงทุนของ BKI ได้มีการขายหุ้น BLA จำนวน 2 แสนหุ้น จากหุ้นที่ถือทั้งหมด 78.54 ล้านหุ้น ที่ราคา 58.25 บาท ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามปกติ ต่อมา ก.ล.ต.มีข้อสงสัยว่า ผมในฐานะกรรมการ BLA ขณะนั้นได้สั่งการให้มีการขายหุ้น BLA ซึ่งก็ได้ยืนยันไปว่าผมมิได้เป็นผู้สั่งการให้มีการขายหุ้น แต่เป็นการดำเนินงานตามปกติของสำนักการลงทุน ก.ล.ต.ได้แจ้งว่า คำชี้แจงของผมไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะหักล้างข้อสันนิษฐานของ ก.ล.ต.ได้ เพื่อแสดงความรับผิดชอบและยอมรับต่อกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ดีแก่สังคมในการใช้ความระมัดระวังการทำหน้าที่ต่างๆ

"ผมรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยืนยันเจตนารมณ์แน่วแน่ในการทำธุรกิจด้วยความโปร่งใสภายใต้หลัก ธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด"