ตลท.สั่ง WHAUPแจงแตกพาร์หลังเข้าSETเพียง2เดือน

วันที่ 01 มิ.ย. 2560 เวลา 15:02 น.
ตลท.สั่ง WHAUPแจงแตกพาร์หลังเข้าSETเพียง2เดือน
ตลท.สั่ง WHAUP ชี้แจงกรณีแตกพาร์หลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯเพียง2เดือน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขอให้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมกรณี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) จากหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลง Par ภายหลัง WHAUP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯภายในเวลาเพียง 2 เดือน เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจลงทุนที่ครบถ้วนและชัดเจน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ WHAUP ชี้แจงข้อมูลภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2560

อนึ่ง วานนี้  WHAUP ได้แจ้งตลท.ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงพาร์) จากเดิมหุ้นละ 5 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาท โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทคงเดิมที่ 3,825 ล้านบาท แต่จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจาก 765 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ5 บาท เป็น 3,825 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนเงินกู้กับสถาบันการเงินเพื่อบริหารจัดการต้นทุนการเงินของบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนระยะยาวสำหรับพัฒนาโครงการใหม่ๆ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต