เพิ่มคำแนะนำลงทุนลูกค้าสถาบัน

วันที่ 06 ส.ค. 2553 เวลา 08:19 น.
ก.ล.ต.มองไกล เปิดโอกาสบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศให้คำแนะนำลงทุนในหลักทรัพย์อนุพันธ์ได้ทั้งตราสารไทยและต่างประเทศ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการประชุมประจำเดือน ส.ค. มีมติให้แก้ไขหลักเกณฑ์การให้คำแนะนำในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศ สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งที่เป็นของไทยและของต่างประเทศได้ แต่จำกัดเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน
นอกจากนี้ จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลขาดทุนสูงสุด (Worst Case Scenario) ที่อาจเกิดขึ้น ประกอบการให้คำแนะนำด้วย

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ครอบคลุมและชัดเจนขึ้น หลังจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการทำงานของผู้วิเคราะห์หลักทรัพย์ ในต่างประเทศที่ให้ข้อมูลเปรียบเทียบหุ้นไทยกับต่างประเทศ ซึ่งอาจพิจารณาว่าเป็นการให้คำแนะนำในหลักทรัพย์ไทย และอาจขัดกับหลักเกณฑ์ที่มีอยู่เดิม

ประกอบกับการประชุม IOSCO ประจำปี 2010 ได้มีแนวคิดที่จะให้ผู้ขายสินค้าการเงินที่มีความซับซ้อนให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันต้องให้ข้อมูลอย่างเต็มที่ โดยต้องคำนวณและเปิดเผยผลขาดทุนสูงสุดในการลงทุน ก.ล.ต. จึงได้แก้ไขเกณฑ์เรื่องนี้ไปพร้อมกัน

“เกณฑ์ที่ปรับปรุงจะช่วยให้ผู้ลงทุนสถาบันที่ส่วนหนึ่งเป็นผู้จัดการเงินลงทุนของผู้ลงทุนรายย่อย มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วน” นายธีระชัย กล่าว

 นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) และนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ กล่าวว่า ขอดูรายละเอียดของเกณฑ์ที่แก้ไขก่อน แต่เชื่อว่าจะมีผลให้บริษัทหลักทรัพย์ไทยต้องตื่นตัวในการให้คำแนะนำมากขึ้น