หวั่นสหวิริยาสตีลไม่รอด

วันที่ 18 พ.ย. 2558 เวลา 13:33 น.
หวั่นสหวิริยาสตีลไม่รอด
ผู้สอบบัญชีหวั่นกิจการสหวิริยาฯ ไปไม่รอด ขาดทุนบาน เจ้าหนี้ทวงหนี้คืน 4.3 หมื่นล้าน

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สั่งห้ามซื้อขายหุ้นบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี (เอสเอสไอ) เพราะผู้สอบบัญชีไม่เชื่อมั่นงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558 และเกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัท แม้ผู้บริหารยังเชื่อมั่นว่าจะหาเงินทุนหมุนเวียนและสินเชื่อเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต ภายใต้สมมติฐานว่าการฟื้นฟูกิจการตามแผนฟื้นฟูจะประสบความสำเร็จ

น.ส.สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี ไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินนี้เพราะมีข้อจำกัดในการเข้าไปตรวจสอบงบของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค (เอสเอสไอยูเค) ที่กำลังชำระบัญชีอยู่ ส่งผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบเอสเอสไอ เพราะเจ้าหนี้รายใหญ่ขอเรียกหนี้คืนทันทีรวม 43,424 ล้านบาท เป็นหนี้ของเอสเอสไอยูเค 29,764 ล้านบาท และหนี้ที่บริษัทค้ำประกัน 13,660 ล้านบาท ส่งผลให้เอสเอสไอยื่นขอฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2558

นอกจากนั้น กลุ่มเอสเอสไอยังมีขาดทุนสุทธิ 33,198  ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปีนี้ และ 39,440 ล้านบาท ใน 9 เดือน (รวมประมาณการขาดทุนการเลิกกิจการของยูเค 28,877 ล้านบาท) ณ วันที่ 30 ก.ย. มีขาดทุนสะสม 67,073 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน 53,170 ล้านบาท