ก.ล.ต.เห็นชอบบริษัทต่างชาติเข้าตลาดหุ้นไทย

  • วันที่ 07 มิ.ย. 2553 เวลา 14:06 น.

คณะกรรมการก.ล.ต.มีมติเห็นชอบให้บริษัทค่างประเทศสามารถเข้าจดทะเบียนขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไทยได้

ผลการประชุมคณะกรรมการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ครั้งที่ 6/2553 เห็นชอบนโยบายที่จะเปิดให้บริษัทต่างประเทศที่ไม่เคยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งใดมาก่อน สามารถออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแห่งแรก (primary listing) ได้ โดยมีแนวทางการอนุญาต ดังนี้

1. จัดตั้งอยู่ในประเทศที่มีมาตรฐานของกฎหมายและกฎเกณฑ์เป็นที่ยอมรับได้ในด้านการคุ้มครองผู้ลงทุน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิด  โดยหน่วยงานทางการของประเทศดังกล่าวมีข้อตกลงกับไทยในด้านการตรวจสอบและแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือความร่วมมือทางกฎหมายในเรื่องคดีอาญาระหว่างประเทศ

2. เป็นบริษัทขนาดใหญ่ โดยพิจารณาจากมูลค่าตามราคาตลาด ซึ่งอาจผ่อนปรนขนาดบริษัทได้หากเป็นบริษัทที่มีรัฐเป็นผู้ถือหุ้นหลักและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ หรือเป็นบริษัทร่วมทุนไทย

3. วงเงินการระดมทุนจะอยู่ภายใต้กรอบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดสรร

ทั้งนี้ การกำกับดูแลบริษัทต่างประเทศที่เสนอขายหลักทรัพย์จะใช้มาตรฐานเดียวกับการกำกับดูแลบริษัทไทยที่ระดมทุนในประเทศ เช่น การอนุญาตและการเปิดเผยข้อมูล  แต่ ก.ล.ต. จะผ่อนปรนหลักเกณฑ์บางประการเพื่อให้เหมาะกับการปฏิบัติของบริษัทต่างประเทศ เช่น การใช้มาตรฐานการบัญชีที่เป็นสากล และใช้ภาษาอังกฤษในการยื่นคำขอได้ เป็นต้น ตลอดจนจะเพิ่มบทบาทให้ที่ปรึกษาด้านการเงินและกฎหมายร่วมรับผิดชอบดูแลการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ให้แก่บริษัทต่างประเทศที่เสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในลักษณะใกล้ชิดและต่อเนื่องยิ่งขึ้น

นายธีระชัย  ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า การเปิดให้มีหุ้นของบริษัทต่างประเทศจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทยจะทำให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกมากขึ้นและทำให้ตลาดทุนไทยเป็นที่รู้จักและมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทที่น่าจะเข้ามาได้ก่อนอาจเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่ตั้งอยู่ในประเทศแถบอินโดจีน เช่น โรงไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้าน หรือเป็นบริษัทที่มีคนไทยร่วมทุนเป็นผู้ถือหุ้นหลัก ซึ่งการระดมทุนและการซื้อขายหุ้นของบริษัทต่างประเทศในตลาดหุ้นไทยจะทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจของบริษัทเหล่านี้ รวมทั้งยังเป็นการช่วยการระดมทุนของคนไทยที่ทำธุรกิจอยู่ในต่างประเทศอีกด้วย

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ