กลต.ผ่อนเกณฑ์เอื้อกองรีทส์คลอด

วันที่ 03 มี.ค. 2557 เวลา 17:02 น.
กลต.ผ่อนเกณฑ์เอื้อกองรีทส์คลอด
ก.ล.ต. ผ่อนเกณฑ์เปิดทรัสตี ทำธุรกรรมกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ เพิ่มความยืดหยุ่น หวังสนับสนุนกองรีทส์เกิด

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติอนุมัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust หรือ REIT) หรือกองรีทส์ โดยผ่อนคลายให้ทรัสตีทำธุรกรรมกับ REIT ได้มากขึ้น โดยทรัสตียังคงต้องมีความเป็นอิสระจากเจ้าของทรัพย์สินที่ REIT กำลังจะเข้าลงทุน

พร้อมกันนี้หากจะทำธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องมีมาตรการป้องกันหรือมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเพียงพอ ซึ่งต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบและไม่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์คัดค้านตามเกณฑ์ที่กำหนด  

นอกจากนี้ อนุญาตให้ทรัสตีสามารถจัดการทรัพย์สินของ REIT ในส่วนที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ได้ โดยต้องแยกหน่วยงานที่จัดการลงทุนออกจากหน่วยงานที่ตรวจสอบดูแล และมีมาตรการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายใน แต่ถ้าทรัสตีมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน บุคคลที่จะรับมอบหมายต้องมีใบอนุญาตในการบริหารจัดการเงินลงทุนและปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ตลอดจนได้ขยายเพดานการถือหน่วยทรัสต์ของทรัสตีให้เท่ากับผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอื่น คือไม่เกิน 50% ของจำนวนหน่วยทรัสต์ เพื่อให้ทรัสตีสามารถทำหน้าที่ผู้รับประกันการจัดจำหน่ายได้

"การปรับปรุงหลักเกณฑ์จะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดตั้ง REIT และสนับสนุนการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน โดย ก.ล.ต.จะกำหนดแนวทางปฏิบัติในลำดับต่อไป" นายวรพล กล่าว