SCCโกยกำไร3.6หมื่นล้านพุ่งขึ้น55%

วันที่ 30 ม.ค. 2557 เวลา 14:04 น.
SCCโกยกำไร3.6หมื่นล้านพุ่งขึ้น55%
ปูนซิเมนต์ไทยเผยปี2556 กำไรสุทธิ 36,719 ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง 55.72%

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(SCC) มีกำไรสุทธิ  36,719 ล้านบาท ในปี 2556 เพิ่มขึ้นถึง 55.72% หรือ 13,140 ล้านบาท จากปี 2555  ที่มีกำไรสุทธิ 23,579 ล้านบาท

นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่   SCC  กล่าวว่า  กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น 56% เนื่องจากมีกำไรขั้นต้น(มาร์จิ้น) ของธุรกิจเคมีภัณฑ์เริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและปริมาณความต้องการซีเมนต์ในประเทศเพิ่มสูงขึ้นในปี 2556 บริษัทฯมีรายได้จากการขาย 434,251 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7%  จากปีก่อน ตามการเติบโตของทุกธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 440,633 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 45,060 ล้านบาท

ด้านคณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติการจ่ายเงินปันผลอีกหุ้นละ 7 บาท เป็นเงิน 8,400 ล้านบาท  จากก่อนหน้านี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 2 ครั้ง รวม 8.50 บาท เป็นเงิน 10,200  ล้านบาท แบ่งเป็นเงินปันผลกลางปีหุ้นละ 5.50 บาท และเงินปันผลพิเศษอีก 3 บาท  เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปี

การจ่ายเงินปันผลจากกำไรในปี 2556 สูงกว่าปี 2555 ที่แจกในอัตราหุ้นละ 11 บาท รวมเป็นเงิน 13,200 ล้านบาทแบ่งเป็นกลางปี หุ้นละ 4.50 บาทเป็นเงิน 5,400ล้านบาท และงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท รวมเป็นเงิน 7,800 ล้านบาท