"สถิตย์"ขึ้นแท่นนั่งประธานบอร์ดตลท.

  • วันที่ 18 ก.ย. 2556 เวลา 14:46 น.

"สถิตย์"ขึ้นแท่นนั่งประธานบอร์ดตลท.

บอร์ดตลท. มีมติเลือก สถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 15 มีผลตั้งแต่วันนี้

นายศักรินทร์ ร่วมรังษี เลขานุการคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ และนายสุทธิชัย  จิตรวาณิช  ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้าเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2556 – 5 กันยายน 2558  แทนนายสมพล เกียรติไพบูลย์ และนายสุภัค ศิวะรักษ์ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2556 ที่ผ่านมานั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันนี้ (18 ก.ย.) ได้มีมติเลือก นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 15 แทนนายสมพล เกียรติไพบูลย์ ที่ครบวาระ โดย นายสถิตย์จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556 เป็นต้นไป

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อายุ 63 ปี จบปริญญาเอก Ph.D (Development Administration) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในหลายองค์กร  อาทิ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รองประธานกรรมการ  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

นายสุทธิชัย  จิตรวาณิช อายุ  62 ปี  จบการศึกษาด้านกฎหมายระดับปริญญาโท จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และ สาขาบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เคยทำงานในภาคตลาดทุนโดยดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกำกับและพัฒนาตลาดทุนกระทรวงการคลัง และเป็นกรรมการคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด และอนุกรรมการกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวอื่นๆ