กลต.ปรับเกณฑ์REITsเพิ่มความยืดหยุ่น

วันที่ 24 ก.ค. 2556 เวลา 15:06 น.
กลต.ปรับเกณฑ์REITsเพิ่มความยืดหยุ่น
ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์ REITs ให้ยืดหยุ่นมากขึ้น ส่วนยื่นจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ย้ำสิ้นสุด 31 ธ.ค.นี้ ต้องระบุสินทรัพย์ลงทุน

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดตั้งและจัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trusts: REITs) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและสนับสนุนการประกอบธุรกิจ

การปรับปรุงดังกล่าวครอบคลุมประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทรัสตีของ REIT โดยจะผ่อนคลายให้ทรัสตีทำธุรกรรมกับ REIT ได้มากขึ้น แต่ยังคงหลักการสำคัญ คือ ทรัสตีต้องมีความเป็นอิสระจากผู้จัดการกองทรัสต์และถ้าจะทำธุรกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เช่น จะเป็นผู้รับประกันการจัดจำหน่าย หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ก็จะต้องมีกลไกหรือมาตรการที่จะป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีการถ่วงดุลอย่างเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ REITs และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสำคัญ ซึ่งสำนักงานจะกำหนดในรายละเอียดต่อไป

“คณะกรรมการกำกับตลาดทุนยังได้มีมติให้การยื่นคำขอจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) ต่อสำนักงาน ซึ่งยังสามารถดำเนินการได้ถึง 31 ธ.ค.2556 ต้องเป็นกองทุนที่มีการระบุเฉพาะเจาะจงทรัพย์สินที่จะลงทุนเท่านั้น และให้บริษัทจัดการมีหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานด้วย” นายวรพล กล่าว

บทความแนะนำ