ก.ล.ต.แนะรัฐระดมทุนผ่านตลาดทุน

วันที่ 14 ก.พ. 2556 เวลา 15:29 น.
ก.ล.ต.แนะรัฐระดมทุนผ่านตลาดทุน
ก.ล.ต.ส่งเสริมให้ภาครัฐใช้ตลาดทุนเป็นเครื่องมือสำคัญในการระดมทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.มหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือกับ ก.ล.ต. เกี่ยวกับแนวทางการนำกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานมาใช้ในการระดมทุน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงบประมาณและหนี้สาธารณะของรัฐบาล

ทั้งนี้ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานสามารถจัดตั้งได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกันนี้ หน่วยงานภาครัฐยังสามารถระดมทุนได้ในรูปแบบการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (securitization) ซึ่งสามารถนำสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำมาแปลงเป็นหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงได้ โดยเงินที่ได้รับจากการระดมทุนทั้งสองรูปแบบสามารถนำไปพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ได้

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้หารือถึงความเป็นไปได้ที่จะใช้ตราสารหนี้ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (scripless) เป็นหลักประกันของคู่สัญญา เช่น ผู้ใช้บริการสาธารณูปโภค ผู้รับเหมางานโครงการ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนถือครองตราสารหนี้ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์มากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ ระบบไร้ใบหลักทรัพย์เป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูงและสามารถป้องกันปัญหาการปลอมแปลง รวมทั้งยังช่วยลดภาระในการเก็บรักษาให้แก่หน่วยงานผู้รับหลักประกันอีกด้วย