ไฟเขียวตั้งกองทุนรวมบีทีเอส

วันที่ 18 ธ.ค. 2555 เวลา 18:52 น.
ไฟเขียวตั้งกองทุนรวมบีทีเอส
ผู้ถือหุ้นบีทีเอส อนุมัติให้มีการระดมทุนโดยการร่วมจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน BTSGIF

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) วันนี้ (18 ธ.ค.) มีมติอนุมัติให้ระดมทุน โดยการร่วมจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอส โกรท  (BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund – BTSGIF) ซึ่งจะลงทุนในรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตที่จะได้รับจากการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลักเป็นระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย 2 สาย คือ หมอชิต – อ่อนนุช และ สะพานตากสิน – สนามกีฬาแห่งชาติ และอนุมัติให้ BTS จองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน BTSGIF ที่อยู่ระหว่างการขออนุญาตจัดตั้งกองทุนกับสำนักงาน กลต. เป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนที่จะออกจำหน่ายโดยการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการทั่วไปครั้งแรก

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น BTS อนุมัติให้ BTS ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนซึ่งจะเข้าลงทุนในรายได้ค่าโดยสารสุทธิที่จะได้รับจากการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลักซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในวันที่ 4 ธันวาคม 2572 ซึ่งคาดว่ามีมูลค่าประมาณ 50,000 ถึง 60,000 ล้านบาท แต่ไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาท โดยรายได้ค่าโดยสารสุทธิส่วนสำคัญ ประกอบด้วย รายได้ค่าโดยสารหักต้นทุนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้อง นอกจากการเติบโตของรายได้ค่าโดยสารสุทธิแล้ว กองทุนยังมีโอกาสเติบโตจากการลงทุนในโครงการระบบขนส่งมวลชนใหม่ ๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในอนาคตที่ BTS หรือ BTSC  เป็นผู้พัฒนา ตลอดจนจากการลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาต ทั้งนี้ การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน BTSGIF อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสำนักงานกลต. เมื่อสำนักงาน กลต. อนุมัติการจัดตั้งและจัดการ จะมีการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปและจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในลำดับต่อไป

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารของ BTS กล่าวว่า หากได้รับอนุมัติจัดตั้งจากสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในเวลาที่คาดการณ์ไว้  BTSGIF จะเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองแรกของไทย ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์จากรายได้ค่าโดยสารสุทธิจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลัก ที่มีรายได้เติบโตอย่างสม่ำเสมอจากอัตราการเติบโตของผู้โดยสารโดยเฉลี่ย 10.9% ต่อปีตลอด 13 ปีที่ผ่านมา และยังมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นจากการขยายโครงสร้างเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงเป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนเพื่อการเติบโต นอกจากนั้นผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ลงทุนในกองทุนนี้ ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ในเงินปันผลที่จะได้รับจากกองทุนเป็นเวลาถึง 10 ปี นับตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน

สำหรับเงินสุทธิบางส่วนที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้ BTS จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนโครงการใหม่ๆ ตามแผนแม่บทของรัฐบาลที่จะลงทุนขยายระบบการขนส่งมวลชนทางรางเพิ่มเติมอีกกว่า 10 เส้นทางเป็นระยะทางรวมประมาณ 508 กิโลเมตร ในกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียงภายในปี 2572 โดย BTS มีความประสงค์ที่จะลงทุนในเส้นทางต่างๆ ซึ่งรวมถึงส่วนต่อขยายสายสีเขียวจากหมอชิตไปสะพานใหม่ และจากแบริ่งไปสมุทรปราการ สายสีชมพูจากแครายไปมีนบุรี และรถไฟฟ้าขนาดเบา (Light Rail Transit) จากบางนาไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ จะให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับเส้นทางที่เชื่อมต่อโดยตรงกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลักซึ่งจะทำให้การเดินทางโดยรถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นเครือข่ายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและทำให้ประชาชนได้มีโอกาสเดินทางสัญจรในเขตกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียงด้วยวิธีการที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

ทั้งนี้ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน BTSGIF มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนและมีบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็น ที่ปรึกษาทางการเงินในประเทศ บริษัท Morgan Stanley & Co. International Plc. บริษัท UBS AG, Singapore Branch และ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)เป็น joint international financial advisors, joint global-coordinators และ joint bookrunners ของการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว