บลจ.ธนชาตเพิ่มทางเลือกเสนอขาย3กองทุน

วันที่ 20 พ.ย. 2555 เวลา 15:26 น.
บลจ.ธนชาตเพิ่มทางเลือกเสนอขาย3กองทุน
บลจ.ธนชาต เสนอขาย 3 กองทุน เพิ่มทางเลือกในการลงทุนระยะสั้น พร้อมป้องกันความเสี่ยงให้แก่นักลงทุน

นางสาวทิพวัลย์ เอี่ยมโอภาส  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต กล่าวว่า บริษัทฯ จะทำการเสนอขาย กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M10 (TFI6M10) ระยะเวลาลงทุนประมาณ 6 เดือน  ผลตอบแทนประมาณ 3% ต่อปี  มีเป้าหมายลงทุนในเงินฝากสกุลเงิน Arab Emirates Dirham ของ Abu Dhabi Commercial Bank ประมาณ 22% / First Gulf Bank ประมาณ 22% ลงทุนในตราสารหนี้ ที่ออกโดย Itau Unibanco S.A. ประมาณ 22% / Banco Bradesco ประมาณ 11.90% ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ที่ออกโดยบมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส ประมาณ 19% ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ที่ออกโดย บมจ.เอเซียเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ประมาณ 3% และลงทุนในเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ประมาณ 0.10% อายุประมาณ 6 เดือน ผลตอบแทนรวมของตราสารประมาณ 3.1453% ต่อปี โดยมีประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนประมาณ 0.1453% ต่อปี ทั้งนี้ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนสำหรับมูลค่าตราสารหนี้ต่างประเทศที่กองทุนลงทุน โดยกองทุนจะเสนอขายครั้งเดียววันที่ 21 - 26 พฤศจิกายน 2555

และกองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 2 (TGOV2) รอบการลงทุนประมาณ 6 เดือน และสามารถลงทุนได้ต่อเนื่องประมาณ 6 เดือนต่อรอบ ผลตอบแทนประมาณ 2.60% ต่อปี มีเป้าหมายลงทุนในพันธบัตรภาครัฐประมาณ 99.90% และลงทุนในเงินฝากธนาคารพาณิชย์ประมาณ 0.10% อายุประมาณ 6 เดือน ผลตอบแทนรวมของตราสารประมาณ 2.7390% ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนประมาณ 0.1390% ต่อปี รับคำสั่ง ซื้อ – ขาย วันที่ 19-26 พฤศจิกายน 2555

และกองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/2 (TGOV3M2) รอบการลงทุนประมาณ 3 เดือน และสามารถลงทุนได้ต่อเนื่องประมาณ 3 เดือนต่อรอบ ผลตอบแทนประมาณ 2.55% ต่อปี มีเป้าหมายลงทุนในพันธบัตรภาครัฐประมาณ 99.90% และลงทุนในเงินฝากธนาคารพาณิชย์ประมาณ 0.10% อายุประมาณ 3 เดือน ผลตอบแทนรวมของตราสารประมาณ 2.7190% ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนประมาณ 0.1690% ต่อปี รับคำสั่ง ซื้อ – ขาย วันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2555

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันและเวลาทำการเสนอขายที่ บลจ.ธนชาต โทร 0-2126-8399 กด 0 หรือ ธนาคารธนชาต โทร 1770 หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง www.thanachartfund.com