แลนด์แอนด์เฮ้าส์ออก2กองRMF

วันที่ 14 พ.ย. 2555 เวลา 18:03 น.
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้ฤกษ์ออกกองทุน RMF 2 กองรวด 

นางจันทนา กาญจนาคม กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ กล่าวว่า ในวันที่ 14-26 พ.ย. จะเปิดขายกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) พร้อมกันสองกองทุน คือ กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ

ทั้งนี้การออกกองทุน RMF ทั้งสองกองทุนนี้ถือเป็นครั้งแรกของ บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ มีนโยบายการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะใช้กลยุทธ์ในการปรับพอร์ตการลงทุนตามภาวะการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ยในตลาด

กองทุนเปิด กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ มีนโยบายที่จะลงทุนแบบผสม โดยผู้จัดการกองทุนสามารถปรับสัดส่วนลงทุนระหว่างตราสารแห่งหนี้ และหุ้น ได้ตั้งแต่ 0-100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อให้เหมาะสมตามแต่ละสถานการณ์

“ทั้งสองกองทุน เหมาะกับลูกค้าต้องการลงทุนเพื่อให้มีเงินทุนเพียงพอไว้ใช้ในยามเษียณ โดยได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าตราสารหนี้ หรือเงินฝากทั่วไป และยอมรับความผันผวนของเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงตามภาวะการลงทุนได้พอสมควร” นางจันทนา กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต