ซัสโก้ซื้อปิโตรนาส 1,421 ล้านบาท

วันที่ 10 ต.ค. 2555 เวลา 10:10 น.
ซัสโก้ซื้อปิโตรนาส 1,421 ล้านบาท
คณะกรรมการบริษัทซัสโก้ (SUSCO)มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ลงนามในสัญญาขายและซื้อหุ้น  บริษัท ปิโตรนาส รีเทล (ประเทศไทย) หรือ PRTCL และบริษัท ยูนิเวอร์แซล ทรัพย์สิน  (UPCL) มูลค่ารวมประมาณ  1,421.40 ล้านบาท

 บริษัทเซ็นสัญญาซื้อหุ้นทั้งสองบริษัทเมื่อวันที่ 9 ต.ค.ที่ผ่านมาจากบริษัท พีไอซีแอล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (PMTL) และบริษัท พีไอซีแอล สิริ  (PSCL) คาดว่าจะซื้อแล้วเสร็จภายในเดือนธ.ค.2555  ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท PRTCL คือ การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ภายในประเทศไทย โดยผ่านเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันจำนวน 96 สถานี ภายใต้เครื่องหมายการค้า PETRONAS นอกจากนี้บริษัทฯยังดำเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณสถานีบริการอีกด้วย  ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท PRTCL ได้จำแนกธุรกิจค้าน้ำมันออกเป็น 3 สาย ได้แก่ สายค้าปลีกน้ำมัน สายค้าส่งน้ำมันเพื่อการพาณิชย์ และสายค้าน้ำมันเพื่ออากาศยาน สำหรับราคาซื้อขายหุ้นครั้งนี้   หากคำนวณจากกรณีที่กิจการไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยและไม่มีเงินสด มีมูลค่ารวม 46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1,421.40 ล้านบาทแต่บริษัททั้งสองมีเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ทำรายการเสร็จสิ้น จำนวนประมาณ 12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 370.80 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จะชำระเงินสดเป็นจำนวนประมาณ 58 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1,792.20 ล้านบาทให้แก่ผู้ขาย ส่วนแหล่งที่มาของเงินทุนจากวงเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง และกระแสเงินสดภายในบริษัทฯ ในอัตราส่วนโดยประมาณ 70% และ 30% ตามลำดับ ส่วนประโยชน์ที่จะได้รับบริษัทฯ จะสามารถร่นระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ในการขยายธุรกิจ และเพิ่มจำนวนสถานีบริการได้มาก เนื่องจากสถานีบริการของกลุ่มปิโตรนาสมีตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ทับซ้อนกับสถานีของบริษัทฯ กล่าวคือ สถานีบริการของกลุ่มปิโตรนาสส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยสถานีบริการของกลุ่มปิโตรนาสกว่า57% ตั้งอยู่ในสามจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่นและมีการใช้ยานพาหนะมากที่สุดของประเทศ ซึ่งมีการจราจรคับคั่ง ในขณะที่ทำเลที่เหมาะสมสำหรับการตั้งสถานีบริการน้ามันในเมืองใหญ่เหล่านี้มีเหลืออยู่น้อย อีกทั้ง สถานีบริการน้ามันของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ยังตั้งอยู่ในต่างจังหวัด           นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจะได้ผลประโยชน์ทางภาษี เนื่องจากทั้งสองบริษัท มีผลประกอบการขาดทุนสะสมในอดีตรวมกันประมาณ 1,439.27 ล้านบาท

สุดท้ายนี้ การได้มาซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ยังครอบคลุมถึงการได้มาซึ่งธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้ออีกด้วย สถานีบริการของกลุ่มเป้าหมายที่มีร้านค้าสะดวกซื้อจะมีพื้นที่เฉลี่ยร้านละ 129 ตารางเมตร ในขณะที่พื้นที่ที่ให้เช่าแก่บุคคลอื่นๆจะอยู่ที่ 165 ตารางเมตร ธุรกิจร้านสะดวกซื้อจะเสริมสร้างให้ธุรกิจสถานีบริการน้ามันมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การกระจายของสถานีบริการไปในจังหวัดใหญ่ทาให้ร้านค้าสะดวกซื้อตั้งอยู่ในตาแหน่งทำเลทอง ซึ่งจะช่วยทำให้บริษัทฯ มีกาไรและมีรายได้จากค่าเช่าเพิ่มขึ้นอีกด้วย