กองทุนสำรองเลี้ยงชีพไตรมาส2โต2.8%

วันที่ 16 ส.ค. 2555 เวลา 17:08 น.
ก.ล.ต. เผยนายจ้างแห่ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หนุนไตรมาส 2 ทั้งระบบโต 2.8% เปิดทางสมาชิกเลือกลงทุนเองเพิ่ม นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) กล่าวว่า ภาพรวมของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในไตรมาส2 ปี 2555 ยังเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) อยู่ที่ 656,240 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.8%  จำนวนนายจ้าง 11,793 ราย เพิ่มขึ้น 295 ราย หรือ 2.6% จากไตรมาสก่อนหน้า และจำนวนลูกจ้าง 2.338 ล้านคน เพิ่มขึ้นประมาณ 15,000 คน หรือ 0.3%  นอกจากนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ให้สมาชิกมีทางเลือกในการลงทุน (employee’s choice) ได้รับความนิยมต่อเนื่อง มีจำนวน 3,710 ราย เพิ่มขึ้น  5% จากไตรมาสแรกหรือคิดเป็น 31.5% ของจำนวนนายจ้างทั้งหมดในประเทศ เทียบกับ 30.7%  ในไตรมาสแรก ขณะที่กองทุนหลายนโยบายการลงทุน (master fund) มีจำนวน 106 กองทุน เพิ่มขึ้น 1.9%  จากไตรมาสแรก คิดเป็น 23.6% ของจำนวนกองทุนทั้งหมด   สำหรับจำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ สิ้นไตรมาส 2 ลดลงเล็กน้อย โดยเป็นการยกเลิกกอง เพื่อเข้าร่วมกองทุนหลายนายจ้างที่มีหลายนโยบายการลงทุน (master pooled fund)  เมื่อพิจารณาขนาดกองทุนพบว่า 83.7% ของกองทุนทั้งหมดเป็นกองทุนขนาดใหญ่กว่า 100 ล้านบาท และ 78.2% ของกองทุนทั้งหมด มีจำนวนสมาชิกกองทุนมากกว่า 500 คน

บทความแนะนำ