ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์มาตรวิทยา IRPC ได้รับมาตรฐาน มอก.17025

วันที่ 24 พ.ค. 2555 เวลา 18:18 น.
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์มาตรวิทยา IRPC ได้รับมาตรฐาน มอก.17025

นายวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17205:2005) โดยห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์มาตรวิทยา ไออาร์พีซี จ.ระยอง ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน มอก. ในสาขากลศาสตร์ และมวล  เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555  ณ ห้องประชุม 200  อาคาร สมอ.

ไออาร์พีซี ได้ให้ความสำคัญงานบริการสอบเทียบของฝ่ายบำรุงรักษาให้มีมาตรฐานระดับสากล  เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ จากลูกค้าทั้งภายใน  และภายนอกบริษัท  ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ ไออาร์พีซี  ให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป