ปูนซิเมนต์ไทยเพิ่มลงทุนเซรามิกฟิลิปปินส์

วันที่ 19 มี.ค. 2555 เวลา 12:40 น.
ปูนซิเมนต์ไทยเพิ่มลงทุนเซรามิกฟิลิปปินส์
ปูนซิเมนต์ไทยเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นในบริษัทเซรามิกของฟิลิปปินส์จาก 46% เป็น 83%

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(SCC) ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทMariwasa Siam Ceramics, Inc. (MSC) ประเทศฟิลิปปินส์ จาก46% เป็น 83% โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 150 ล้านบาท

บริษัทปูนซิเมนต์เข้าไปลงทุนเพิ่มครั้งนี้ จากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นปัจจุบันชาวฟิลิปปินส์ ทำให้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท MSCผู้ผลิตเซรามิกรายใหญ่อันดับหนึ่งในประเทศฟิลิปปินส์ มีโรงงานตั้งอยู่ที่ีเมืองBatangas กำลังการผลิต 12 ล้านตารางเมตร ปัจจุบันมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 30% ในปี 2554 MSCมีรายได้จากการขายและ EBITDA ประมาณ 2,000 ล้านบาท และ 400 ล้านบาทตามลำดับ 

ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตกระเบืองเซรามิกรวมทั้งสิ้น   149 ล้านตารางเมตร โดย 71 %เป็นกำลังการผลิตภายในประเทศไทย ขณะที่อีก  21 %อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย และ 8 %อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์