คปภ.ขยายระยะเวลาการใช้ตารางมรณะเป็น 1 ส.ค.2554

วันที่ 26 พ.ค. 2554 เวลา 13:12 น.
คปภ.ปรับอัตรามรณะเดิมปี 2540 เป็นอัตรามรณะปี 2551 บังคับใช้ 1 ส.ค.2554 จากเดิมจะบังคับใช้ 1 ก.ค.นี้

นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เปิดเผยว่า ทางคปภ.ได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ตารางมรณะสำหรับการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตปี 2551 ไปเป็น 1 ส.ค.2554 จากเดิม จะบังคับใช้ 1 ก.ค.2554 นี้ เพื่อให้บริษัทประกันชีวิตมีระยะเวลาเพียงพอสำหรับการยื่นขอเปลี่ยนอัตราเบี้ยประกันภัยใหม่ต่อนายทะเบียน และเตรียมความพร้อมด้านระบบการดำเนินงานภายน รวมถึงทดสอบระบบการขายผ่านช่องทางต่างๆ

ทั้งนี้ เหตุที่เปลี่ยนตารางมรณะในการคำนวณเบี้ยประกันใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยประชาชนไทยมีอายุยืนยาวมากขึ้น จะทำให้อัตราเบี้ยประกันภัยลดลง