สพพ.เล่นบทผู้ให้ใจดีแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

  • วันที่ 18 พ.ค. 2554 เวลา 20:18 น.

สพพ. เล็งเข้าระดมทุนจากตลาดเงินมุ่งสู่องค์กรมหาชน ลดภาระพึ่งเงินงบประมาณ ในการพัฒนาประเทศเพื่อนบ้าน

นายอรรคศิริ บุรณศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เปิดเผยว่า  สพพ. เดินหน้าแผนระดมทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรมหาชน โดยตั้งเป้าหมายในปี 2556 จะเริ่มลดการพึ่งพิงเงินงบประมาณจากรัฐบาล และจะหันไประดมทุนจากตลาดเงินมากขึ้น โดยในปี 2553 ที่ผ่านมา สพพ. เริ่มระดมเงินโดยการกู้เงินจากสถาบันการเงินได้แก่ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ เอ็กซิมแบงก์ รวมเป็นเงิน 600 ล้านบาท เพื่อสร้างเครดิต และในปี 2554 มีแผนจะกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์อีก 200 - 500 ล้านบาท ขึ้นอยู่ที่ความจำเป็นในการใช้เงินในแต่ละโครงการเบื้องต้นคาดว่าจะนำไปปรับปรุงสนามบินหรือทำถนนของประเทศเพื่อนบ้าน

ทั้งนี้ในปี 2557 สพพ. จะเริ่มมีรายได้เป็นเงินต้นและดอกเบี้ยคืนกลับมาจากประเทศที่เข้าไปช่วยพัฒนาประมาณปีละ 100 ล้านบาท  จากปัจจุบันที่ สพพ. มีรายได้เฉพาะดอกเบี้ยซึ่งเป็นเงินจำนวนไม่มากนัก และในอนาคต สพพ. มีแผนจะเข้าระดมทุนในตลาดอนุพันธ์ โดยการทำซัเคียวริไท  ซึ่งที่ผ่านมา สพพ. ได้ให้ความช่วยในการสร้างสาธารณูปโภคให้กับประเทศเพื่อนบ้านรวมเป็นเงินไม่น้อยกว่า  9,000 ล้านบาท

"ที่ผ่านมาเริ่มสร้างเครดิตด้วยการกู้เงินจากธนาคารรัฐ และเปลี่ยนเป็นธนาคารเอกชน และจะขยับไปตลาดทุน ระดมทุนโดยการออกพันธบัตรแบบจำกัดผู้ลงทุนก่อน และถึงไปขายเป็นแบบนักลงทุนทั่วปไปได้ ทั้งหมดนี้เพื่อลดการพึ่งพิงงบประมาณจากรัฐบาลเพียงอย่างเดียว"นายอรรคศิริกล่าว

นายอรรคศิริ กล่าวถึง โครงการที่สำคัญในปี 2554 ว่า ได้แก่ ทางสร้างทางหมายเลขที่ 11 ไปเวียงจันทน์ ระยะทาง 82 กิโลเมตร (บ้านตาดทอง — บ้านนำสัง และเมืองสังข์ทอง) ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปจังหวัดอุตรดิตถ์ของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยเรื่องการพัฒนาทางด้านการค้า การท่องเที่ยว  และลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าของไทยได้มากขึ้น

ข่าวอื่นๆ