คลังยังเป๋าตุงยอดเก็บรายได้7เดือนพุ่ง1.6หมื่นล้าน

วันที่ 13 พ.ค. 2554 เวลา 15:13 น.
คลังยังเป๋าตุง ยอดเก็บรายได้ 7 เดือนพุ่ง 1.6 หมื่นล้านบาท แม้จะลดภาษีน้ำมันลง มั่นใจทั้งปียังเกินเป้า 1 แสนล้านบาท

นายนริศ  ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ( สศค. ) เปิดเผยถึงการรัฐบาลจัดเก็บรายได้เดือนเม.ย. 2554 ว่า สูงกว่าเป้าหมาย 1.6 หมื่นล้านบาท แม้จะมีการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงชั่วคราว 5.305 บาทต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย.ที่ผ่านมา ส่งผลให้ในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิทะลุเป้าหมายเกิน 1.1 แสนล้านบาท หรือ 14.7%

ทั้งนี้เดือนเม.ย. 2554  รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 1.27 แสนล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 1.6 หมื่นล้านบาท หรือ 14.4 % เป็นผลจากการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจ ภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการที่สำคัญ ได้แก่ ภาษีสรรพสามิตรถยนต์จำนวน 3,989 ล้านบาท ภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 3,646 ล้านบาท และภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 3,569 ล้านบาท ตามลำดับ

" ภาษีสรรพสามิตรถยนต์จัดเก็บได้สูง เป็นประวัติการณ์ถึง 9,114 ล้านบาท  อย่างไรก็ตาม คาดว่าในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์จะเริ่มได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อห่วงโซ่อุปทานของการผลิตรถยนต์  (Automotive supply chain) " นายนริศกล่าว

อย่างไรก็ดี การจัดเก็บรายได้เดือนเมษายน 2554 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงถึง 25 % เนื่องจากปีที่แล้วมีรายได้พิเศษจากการยึดทรัพย์อดีตนายกรัฐมนตรีจำนวน 4.9 หมื่นล้านบาท ซึ่งหากหักรายการดังกล่าวออกรายได้ในเดือนเมษายนจะสูงกว่าปีก่อน 5.3 %

สำหรับในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554 (ต.ค 2553 – เม.ย2554) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 9.17 แสนล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 1.17 แสนล้านบาท หรือ 14.7% (สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 7.2% ) เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรสูงกว่าเป้าหมาย 6.25 หมื่นล้านบาท  รองลงมาเป็น กรมสรรพสามิต 3.71 หมื่นล้านบาท และกรมศุลกากร 7,178 ล้านบาท และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงกว่าเป้าหมาย  1.01 หมื่นล้านบาท ตามลำดับ

“แม้จะมีปัจจัยในทางลบต่างๆ ได้แก่ ภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่น อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล แต่จากผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลที่สูงกว่าเป้าหมายมาโดยตลอด ประกอบกับทิศทางภาวะเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง กระทรวงการคลังมั่นใจว่าในปีงบประมาณ 2554 จะจัดเก็บรายได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1.65 ล้านล้านบาท  อยู่ไม่น้อยกว่า 1 แสนล้านบาท ซึ่งจะเพียงพอต่องบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมอย่างแน่นอน” นายนริศกล่าว