ธกส.อัดหมื่นล.รับผลผลิตการเกษตร

  • วันที่ 10 พ.ค. 2554 เวลา 15:25 น.

ธ.ก.ส. อัด 1 หมื่นล้านบาท ผ่านสถาบันการเกษตร เพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร

นายวินัย เครือตรีประดิษฐ์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า  ธ.ก.ส. มีนโยบายสนับสนุนให้เกษตรกรลูกค้ารวบรวมผลผลิตจำหน่ายผ่านช่องทางสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดเพื่อลดปัญหาการลดราคารับซื้อสินค้าจากพ่อค้าคนกลาง  โดยในปีบัญชี 2554 ธ.ก.ส. ได้ตั้งเป้าหมายการสนับสนุนสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกร เช่น สหกรณ์ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) , กองทุนหมู่บ้าน  เป็นเงินรวมทั้งสิ้น  1 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ ในปีบัญชีที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อให้แก่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด หรือ สกต. ทั่วประเทศ เพื่อรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรลูกค้าไปทั้งสิ้น 3,052 ล้านบาท โดยเฉพาะในส่วนของ สกต. ตราดได้ใช้บริการสินเชื่อเพื่อนำไปรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรลูกค้าในปีบัญชีที่ผ่านมาทั้งสิ้น 21.5 ล้านบาท

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังมีโครงการสนับสนุนให้เกษตรกรลูกค้าทั่วประเทศสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์โดยใช้เงินงบประมาณดำเนินการจำนวน 500 ล้านบาท โดยแยกเป็นกิจกรรมสนับสนุนการทำธุรกิจของ สกต. เพื่อเชื่อมโยงสินค้าเกษตรคุณภาพร่วมกับ สกต.ทั่วประเทศ รวมถึงเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จำนวน 30 ล้านบาท ตั้งเป้าหมายเพิ่มปริมาณการขายสินค้าเกษตรกรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 300 ตันต่อปี และส่งออกผ่านเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5,000 ตันต่อปี

 

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ