คลังไฟเขียวตปท.ออกบาทบอนด์

วันที่ 01 เม.ย. 2554 เวลา 14:40 น.
กระทรวงคลังอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยในช่วงวันที่ 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2554 รายละไม่เกิน 8,000 ล้านบาท  นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า  นายกรณ์ จาติกวนิช รมว.คลังได้เห็นชอบให้ปรับกำหนดการยื่นคำขออนุญาตและแนวทางในการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของคำขออนุญาตออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศ เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตให้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา โดยผู้สนใจสามารถยื่นคำขออนุญาตได้ปีละ 4 ครั้ง คือ ภายในเดือนก.พ. พ.ค.  ส.ค. และพ.ย. ทุกปี  สำหรับการพิจารณาอนุญาตให้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยในช่วง 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2554 กระทรวงการคลังได้พิจารณาถึงผลกระทบต่อการออกหุ้นกู้ของภาคเอกชนไทย รวมถึงโอกาสที่นักลงทุนในประเทศสามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม และการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยแล้ว เห็นควรอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศจำนวน 3 ราย ได้แก่(1) Australia and New Zealand Banking Group Limited : ANZ(2) Hana Bank : Hana(3) Shinhan Bank : Shinhan

ดำเนินการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ภายในวันที่ 30  ก.ย. 2554 ในวงเงินรายละไม่เกิน 8,000 ล้านบาท  สำหรับผู้มีความประสงค์จะขออนุญาตในรอบถัดไปสามารถยื่นหนังสือแสดงความจำนงได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2554