คปภ. มั่นใจบริษัทประกันปรับตัวเข้าเกณฑ์ RBC

วันที่ 04 มี.ค. 2554 เวลา 18:32 น.
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เตรียมนำระบบการกำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital - RBC) มาใช้เพื่อให้บริษัทประกันภัย     

นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ร่วมกับคณะทำงานภาครัฐและภาคเอกชนทำการศึกษากำหนดกรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital - RBC) เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีเงินกองทุนเพียงพอที่จะรองรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น และสร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้ธุรกิจประกันภัยเทียบเท่ามาตรฐานสากลตามกรอบที่ IAIS กำหนดไว้ ทั้งนี้ กรอบการกำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงดังกล่าวได้รับความมั่นใจและการยอมรับจากทุกภาคส่วน โดยคณะทำงานได้มีการดำเนินงานมาตั้งแต่ ปี 2550 โดยมีการทดสอบ Market Testing เมื่อ ปี 2552 และทดสอบคู่ขนาน เมื่อปี 2553 ซึ่งผลการทดสอบทั้งสองครั้งได้นำมาปรับปรุงกรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงตามหลักการกำกับดูแลเงินกองทุนสากล เพื่อให้สามารถเทียบเคียงได้กับกรอบการกำกับเงินกองทุนของหน่วยงานกำกับสถาบันการเงิน   ทั้งในและต่างประเทศ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจประกันภัยไทย โดยเมื่อการกำกับ RBC มีผลบังคับใช้จะทำให้บริษัทประกันภัยมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง และมีการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง สำนักงาน คปภ. ได้จัดกลุ่มบริษัทประกันภัยตามความพร้อมของบริษัท  เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และให้คำปรึกษาแนวทางแก้ไข รวมทั้งติดตามผลการแก้ไขเป็นรายบริษัท ควบคู่ไปกับการจัดอบรมให้ความรู้ในด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย มาตรฐานบัญชีสากล และการสร้างความเข้าใจในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง   เพื่อสำนักงาน คปภ. จะนำแนวทางดังกล่าวมาใช้อย่างค่อยเป็นค่อยไป