สถาบันคุ้มครองเงินฝากชูโรดแมป

วันที่ 16 ก.พ. 2554 เวลา 13:54 น.
สถาบันคุ้มครองเงินฝากชูโรดแมป 10 ข้อ มุ่งสู่ “ระบบประกันเงินฝากที่มีประสิทธิผล” เดินหน้าเทียบเท่ามาตรฐานสากล  สร้างความมั่นใจผู้ฝากเงิน

นายสิงหะ นิกรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) เปิดเผยว่าปัจจุบันสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ได้ยึดมั่นมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานตาม “หลักการสำคัญของระบบประกันเงินฝากที่มีประสิทธิผล” (ซึ่งเป็นหลักการที่ร่วมกันจัดทำโดยสมาคมสถาบันประกันเงินฝากระหว่างประเทศหรือ International Association of Deposit Insurers (IADI) ในฐานะองค์กรกลางที่เชื่อมโยงสถาบันประกันเงินฝากทั่วโลก และ Bank for International Settlement (BIS)  เพื่อเป็นกรอบแนวปฏิบัติสู่ระบบประกันเงินฝากที่มีประสิทธิผลของสถาบันประกันเงินฝากประเทศต่างๆทั่วโลก โดยมี 10 แนวทางที่สำคัญ

ประการแรก สถาบันคุ้มครองเงินฝากต้องมีวัตถุประสงค์หลักในการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบการเงินและการคุ้มครองเงินฝาก และมีการออกแบบอย่างเหมาะสม   2 . ควรมีอำนาจเพียงพอต่อการดำเนินการตามบทบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและทันกาล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถจ่ายคืนผู้ฝากได้ทันที    3. ธรรมาภิบาลสถาบันประกันเงินฝากจะต้องดำเนินการด้วยความมีอิสระ โปร่งใส  ปลอดจากการแทรกแซงจากการเมือง และจากสถาบันการเงิน  4.จะต้องมีความร่วมมือ และแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานอื่น เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบสถาบันการเงิน
  5. สถาบันการเงินภายใต้ระบบประกันเงินฝากต้องเป็นสมาชิกแบบบังคับ และกำหนดประเภทเงินฝากที่คุ้มครองที่ชัดเจน  และมีการกำหนดวงเงินคุ้มครอง ให้ครอบคลุมผู้ฝากส่วนใหญ่         

6. กองทุนคุ้มครองเงินฝาก จะได้จากเงินนำส่งจากสถาบันการเงิน  หากจะมีการนำระบบจัดเก็บเงินนำส่งตามความเสี่ยงมาใช้จะต้องมีการเปิดเผยต่อสถาบันการเงินและเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นอย่างเหมาะสม 7. การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ระบบประกันเงินฝากมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง  8. สถาบันประกันเงินฝากและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจะต้องได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายจากการตัดสินใจหรือดำเนินการโดยสุจริต รวมทั้งจะต้องมีอำนาจในการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้มีส่วนที่ทำให้สถาบันการเงินล้ม  9. การแก้ปัญหาสถาบันการเงิน ต้องป้องกันปัญหาสถาบันการเงินตั้งแต่เริ่มมีปัญหา โดยมีการแทรกแซงอย่างทันกาล  10. การจ่ายคืนผู้ฝากและการจัดการทรัพย์สินของสถาบันการเงิน  ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจ่ายคืนแก่ผู้ฝากอย่างเพียงพอ

อย่างไรก็ตาม หลักการสำคัญของระบบประกันเงินฝากที่มีประสิทธิภาพเป็นเพียงหลักการอย่างกว้าง ในระยะต่อไปยังจำเป็นต้องมีการทดสอบและปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
สำหรับผู้สนใจรายละเอียดต่างๆของสถาบันคุ้มครองเงินฝากสามารถติดตามได้ทาง www.dpa.or.th หรือ 02-272-0300